Príjem z vyšľachtenia novej odrody maku

Otázka

Daňovník poberá príjem zo závislej činnosti. Zároveň má príjem aj na základe Zmluvy o vyšľachtení a registrácii odrôd maku siateho uzatvorenej podľa § 269 Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“). Predmetom zmluvy je pre šľachtiteľa Saneca Pharmaceuticals a. s. (ďalej len „šľachtiteľ“) vyšľachtiť a zaregistrovať odrodu Senmoreteco, pričom šľachtiteľ sa zaväzuje vyplatiť pôvodcovi (daňovníkovi) jednorazovú odmenu vo výške 22 000 € a zároveň sa šľachtiteľ zaväzuje počas platnosti tejto zmluvy vyplácať pôvodcovi prostriedky na udržiavacie šľachtenie vo výške 5 000 € za každý jeden rok platnosti zmluvy. Zmluva je uzatvorená do 31.12.2023.

Šľachtiteľ má výhradné a prednostné právo k registrácii tejto odrody. Pre šľachtiteľa teda daňovník vykonáva všetky administratívne úkony na príslušných inštitúciách tak, aby príslušný orgán vydal šľachtiteľovi riadne osvedčenie k odrodám vyšľachtených pôvodcom (daňovníkom). Zároveň daňovník je povinný zabezpečiť dodávku osiva z vyšľachtenej odrody podľa požiadaviek šľachtiteľa. Po skončení platnosti tejto zmluvy bude daňovníkovi postúpené výhradné právo obchodného využívania odrody spočívajúce v práve množenia osív. Zjednodušene povedané predmetom činnosti daňovníka je selekcia čiže výber najlepších a typických rastlín pre túto odrodu. Osivo z vybraných rastlín vysieva, hodnotí a z najlepších materiálov pripraví Sanece osivo do množiteľského cyklu do pestovateľskej praxe. Poskytnutá finančná odmena je na pokrytie nákladov spojených s činnosťou (prenájom pôdy, obrábanie pôdy, sejba, ošetrovanie, nákup pesticídov a hnojív...). Veľkú časť nákladov tvorí ručná práca pri zakladaní, ošetrovaní, hodnotení pokusov a vyhodnocovaní rastlinného materiálu maku a príprave osiva do množenia.

Pýtate sa, či je možné takýto príjem daňovníka zaradiť medzi príjmy podľa § 6 ods.2 písm. b) ZDP.

 

Odpoveď zo dňa 20.1.2020

Podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín (ďalej len „zákon č. 202/2009 Z. z.“) pôvodcom odrody je fyzická osoba, ktorá odrodu na vlastné náklady vo vlastnom mene vyšľachtila alebo objavila, alebo ktorá pre právnickú osobu-šľachtiteľa na jeho náklady a vlastnou tvorivou činnosťou vyšľachtila alebo objavila v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu.

Podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 202/2009 Z. z. šľachtiteľom je pôvodca, alebo osoba, ktorá si na vlastné náklady a vo vlastnom mene zabezpečila vyšľachtenie alebo objavenie odrody treťou osobou alebo zamestnancami v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu.

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 202/2009 Z. z. právo na udelenie osvedčenia má šľachtiteľ alebo jeho právny nástupca.

Z informácií uvedených v dopyte vo väzbe na príslušné ustanovenia zákona č. 202/2009 Z. z. vyplýva, že v danom prípade je šľachtiteľom právnická osoba, ktorá si na vlastné náklady a vo vlastnom mene zabezpečila vyšľachtenie odrody a daňovník je pôvodcom odrody a pre právnickú osobu-šľachtiteľa na jeho náklady a vlastnou tvorivou činnosťou vyšľachtil, resp. šľachtí odrodu maku. Rovnako z informácií uvedených v dopyte vyplýva, že daňovník je povinný zabezpečiť dodávku osiva z vyšľachtenej odrody podľa požiadaviek šľachtiteľa a po skončení platnosti tejto zmluvy bude daňovníkovi postúpené výhradné právo obchodného využívania odrody spočívajúce v práve množenia osív.

Pri zaradení konkrétneho príjmu, ktorý plynie daňovníkovi na základe zmluvy je potrebné vychádzať zo skutkového stavu a posúdiť, či činnosť vykonávaná daňovníkom nesie znaky závislosti.

Ak vykonávaná činnosť nesie znaky závislosti a daňovník je pri výkone svojej činnosti povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, potom sa príjem, ktorý plynie daňovníkovi, zaraďuje medzi zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP a platiteľ príjmu je povinný predmetný príjem pri výplate zdaniť v súlade s § 35 ZDP.

Ak vykonávaná činnosť nenesie znaky závislosti, je potrebné vyhodnotiť, či ide o príjem z podnikania alebo príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP.

Podľa § 12a ods. 1 písm. b) zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súkromnom podnikaní“) poľnohospodárskou výrobou vykonávanou podnikateľom (ďalej len „samostatne hospodáriaci roľník“), ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby včítane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách (ďalej len „poľnohospodárska výroba“), sa podľa tohto zákona rozumie činnosť fyzickej osoby, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom.

Podľa § 12a ods. 2 zákona o súkromnom podnikaní samostatne hospodáriaci roľník vykonáva poľnohospodársku výrobu vo vlastnom mene, na vlastný účet a zodpovednosť.

Na základe informácií uvedených v dopyte je možné predpokladať, že činnosť, ktorú vykonáva daňovník je poľnohospodárskou výrobou, na výkon ktorej je potrebné osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (ďalej len „osvedčenie“), vydané v súlade so zákonom o súkromnom podnikaní. Ak má daňovník vydané osvedčenie SHR, jeho príjmy sú príjmami z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a zaraďujú sa medzi príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. a) ZDP. Ak by mal mať daňovník na konkrétnu vykonávanú činnosť šľachtenia odrody maku vydané osvedčenie, ale osvedčenie nemá, potom sa jeho príjmy zaradia medzi príjmy podľa § 8 ZDP, konkrétne sa jedná o „iný“ ostatný príjem.

Stanovisko bolo vypracované na základe poskytnutých informácií. Pri určení druhu, resp. druhov príjmu, ktorý plynie daňovníkovi vo vyššie uvedenom prípade, je potrebné vychádzať s konkrétnych uzatvorených zmluvných vzťahov a detailného zistenia skutkového vzťahu vo väzbe na osobitné predpisy.