Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy ostatné > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Nepeňažný príjem vlastníka nehnuteľnosti pri jej zhodnotení vykonanom požičiavateľom

Nepeňažný príjem vlastníka nehnuteľnosti pri jej zhodnotení vykonanom požičiavateľom

Otázka

Fyzická osoba vlastní v súkromnom vlastníctve nehnuteľnosť, ktorú poskytne na základe zmluvy o výpožičke vypožičiavateľovi (majetok nemá zaradený v obchodnom majetku). Vypožičiavateľ vykoná na tejto nehnuteľnosti technické zhodnotenie. Ako má vlastník nehnuteľnosti postupovať pri ukončení zmluvy o výpožičke, či sa zostatková hodnota tohto technického zhodnotenia považuje za príjem podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP), nakoľko v súlade s § 17 ods. 20 ZDP sa pojem nájomná zmluva vzťahuje aj na iné užívacie právo (zmluva o výpožičke), alebo pôjde o príjem podľa § 8 ZDP.

 

Stanovisko zo dňa 15.10.2021

Ak užívateľ nehnuteľnosti (požičiavateľ) vykoná na vlastné náklady so súhlasom vlastníka  nehnuteľnosti (ide fyzickú osobu nepodnikateľa, ktorý požičanú nehnuteľnosť nemá zaradenú v obchodnom majetku) technické zhodnotenie, a vlastník mu výdavky na toto technické zhodnotenie neuhradí, vlastníkovi vznikne nepeňažný príjem, ktorý sa považuje za ostatný príjem „iný“, ktorý podlieha dani z príjmov podľa § 8 ZDP. Tento nepeňažný príjem sa ocení podľa § 2 písm. c) ZDP cenou bežne používanou v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebovania predmetného plnenia.