Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpočítanie dane pri dovoze tovaru – zásielky nízkej hodnoty

Odpočítanie dane pri dovoze tovaru – zásielky nízkej hodnoty

Otázka:
Platiteľ DPH pri dovoze tovaru – zásielky nízkej hodnoty („vlastná hodnota“ tovaru v zásielke nie je vyššia ako 150 EUR, a tovar nie je predmetom spotrebnej dane) môže podať „zjednodušené“ colné vyhlásenie prostredníctvom špecializovaného portálu CEPeCM. V takom prípade mu je od  colného úradu  doručená elektronická správa SK129A – „Rozhodnutie o prepustení tovaru“.  Považuje sa táto správa za dovozný doklad potvrdený colným orgánom, ktorého držba je podmienkou na  odpočítanie dane podľa § 51 ods. 1 písm. d) zákona o DPH? 
 
Odpoveď:
Podľa Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28.júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie ustanovujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie pokiaľ ide o deklarovanie určitých zásielok s nízkou hodnotou, môže byť pri dovoze zásielky s nízkou hodnotou podané colné vyhlásenie na prepustenie tovaru do voľného obehu obsahujúce osobitný súbor údajov uvedený v prílohe B k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2015/2446. Požadované údaje colného vyhlásenia v prípade zásielok s nízkou hodnotou sú uvedené v stĺpci H7 prílohy B delegovaného nariadenia (ďalej len „colné vyhlásenie pre zásielky s nízkou  hodnotou H7“). Colné vyhlásenie pre zásielky s nízkou hodnotou H7 je možné podať na tovar v zásielkach, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od dovozného cla podľa čl. 23 ods. 1 alebo čl. 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1186/2009, ak tovar v tejto zásielke nepodlieha zákazom a obmedzeniam. Ak ide o zásielky tovaru obchodnej povahy, v podstate môže byť colné vyhlásenie pre zásielky s nízkou hodnotou H7 predložené na zásielky, ktorých vlastná hodnota tovaru v zásielke nie je vyššia ako 150 eur a zároveň tovar v zásielke nepodlieha zákazom a obmedzeniam a ak takýto tovar nie je predmetom spotrebnej dane (alkoholické nápoje, parfumy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky). 
 
Pri dovoze zásielok s nízkou hodnotou nie sú v zákone o DPH stanovené osobitné podmienky pre uplatnenie práva na odpočítanie dane. V prípade dovozu tovaru môže platiteľ dane uplatniť odpočítanie dane, ak je daň zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru (§ 49 ods. 2 písm. d) zákona o DPH) a ak platiteľ dane má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ dane uvedený ako príjemca alebo dovozca. Vzhľadom k zavedeniu elektronického systému pri podávaní colných vyhlásení, sa výraz „dovozný doklad“ vzťahuje aj na elektronické verzie takýchto dokladov, ak tieto umožňujú kontrolu uplatnenia práva na odpočítanie dane (článok 52 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011). Z uvedeného vyplýva, že aj v prípade colných vyhlásení pre zásielky s nízkou hodnotou H7, môže platiteľ dane uplatniť odpočítanie dane, ak má k dispozícii elektronickú verziu dovozného dokladu potvrdenú colným orgánom, v ktorom je platiteľ dane uvedený ako dovozca.  Ak bolo predložené elektronické colné vyhlásenie pre zásielky s nízkou hodnotou H7 a colný úrad v rámci colného konania rozhodne o prepustení tovaru do voľného obehu, vydá rozhodnutie o prepustení tovaru (elektronická správa SK129A), ktorým môže platiteľ dane preukázať právo na odpočítanie dane. Keďže podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona o DPH právo na odpočítanie dane pri dovoze tovaru vznikne platiteľovi dane až zaplatením dane colnému orgánu, musí platiteľ dane právo na odpočítanie dane preukázať dokladom o zaplatení dane colnému orgánu a  dovozným dokladom, ktorým môže byť rozhodnutie o prepustení tovaru (elektronická správa SK129A).


 
Dátum vydania stanoviska:   22.10.2021