Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpočítanie dane pri dovoze v rámci reklamácie tovaru 

Odpočítanie dane pri dovoze v rámci reklamácie tovaru 

Otázka:
Dodávateľ – zdaniteľná osoba so sídlom v tuzemsku, ktorá je registrovaná podľa § 4 zákona o DPH, dodáva tovar (kamery) zákazníkom mimo územia EÚ. Uvedený tovar je vyvezený do tretieho štátu.  V prípade, že zákazník reklamuje tovar, dodávateľ je povinný v rámci záručnej lehoty tento tovar opraviť. V takomto prípade je tovar dovezený z tretej krajiny na Slovensko a následne je buď opravený dodávateľom a zaslaný späť k zákazníkovi, alebo v prípade, že tovar nie je možné opraviť, je zákazníkovi zaslaný nový kus tovaru. 
V čase, keď je tovar dovezený na Slovensko na účely reklamácie, je vlastníkom tohto tovaru zákazník, avšak pri dovoze tovaru (prepustení tovaru do voľného obehu) na Slovensko platí DPH pri dovoze colnému úradu dodávateľ, keďže je povinný znášať akékoľvek náklady súvisiace s reklamáciou tohto tovaru. V súvislosti s týmto dovozom tovaru má dodávateľ k dispozícii dovozný doklad potvrdený colným orgánom. 
Dodávateľ pri stanovení predajnej ceny týchto tovarov kalkuluje aj s nákladmi, ktoré mu môžu vzniknúť pri dodaní tohto tovaru z dôvodu reklamácie, a teda odhad takýchto nákladov je súčasťou prvkov, ktoré tvoria cenu dodávaného tovaru. Tieto náklady zároveň  bezprostredne súvisia s ekonomickou činnosťou dodávateľa, t.j. s predajom tovarov zákazníkom. 
Dodávateľ neuskutočňuje žiadne dodania oslobodené od DPH bez nároku na odpočítanie dane na vstupe.  Subjekt sa pýta, či platiteľ, ktorý platí daň pri dovážanom tovare, ktorý mu je vrátený od zákazníka z tretieho štátu v rámci záručnej doby (tento tovar predtým platiteľ vyviezol do tretieho štátu) má právo na odpočítanie dane podľa § 49 zákona o DPH  hoci nenadobudne právo nakladať s týmto tovarom ako vlastník. 


Odpoveď:
V prípade posudzovania uplatnenia práva na odpočítanie dane je potrebné uviesť, že toto právo je potrebné preukázať v čase jeho vzniku. V danom prípade to je v čase vzniku daňovej povinnosti pri dovoze tovaru. Daňová povinnosť pri dovoze tovaru do tuzemska vzniká podľa § 21 ods. 1 zákona o DPH v nasledovných situáciách: 
- prepustením tovaru do colného režimu voľný obeh vrátane konečného použitia,
- prepustením tovaru do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla,
- v ostatných prípadoch, keď vznikne colný dlh pri dovoze tovaru. Táto skutočnosť automaticky nezakladá právo na odpočítanie dane, ktorú platiteľ uhradil colnému orgánu. Daňová povinnosť pri dovoze tovaru vzniká podľa § 21 ods. 2 zákona o DPH dňom prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do príslušného colného režimu alebo dňom, v ktorom colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia. Z hľadiska ustanovenia § 2 ods. 1 písm. d) zákona o DPH ide o samostatný predmet dane. Osobou povinnou platiť daň pri dovoze tovaru podľa § 69 ods. 8 zákona o DPH je osoba, ktorá je dlžníkom podľa colných predpisov, alebo príjemca tovaru, ak pri dovoze tovaru je dlžníkom podľa colných predpisov zahraničná osoba, ktorá je držiteľom jednotného povolenia podľa osobitného predpisu. Podotýkame, že nie je zrejmé z popisu uvedeného v žiadosti, či platiteľ je dlžníkom podľa colných predpisov ako dovozca alebo je príjemcom tovaru a že zákon o DPH v prípade definovania osoby povinnej platiť daň pri dovoze odkazuje na colné predpisy. 

Právo odpočítať daň pri dovoze tovaru vzniká platiteľovi v deň vzniku daňovej povinnosti. Nárok na odpočítanie dane pri dovoze stanovuje § 49 ods. 2 zákona o DPH, podľa ktorého platiteľ môže odpočítať daň z tovarov, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ dane s výnimkou podľa § 49 ods. 3 a 7 zákona o DPH. Aby si mohol platiteľ uplatniť právo na odpočítanie dane týkajúceho sa dovozu tovaru musí byť daň podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona o DPH zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru, a platiteľ musí mať podľa § 51 ods. 1 písm. d) zákona o DPH dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je uvedený ako príjemca alebo dovozca. V posudzovanom prípade platiteľ má právo na odpočítanie dane pri splnení podmienok na odpočítanie dane podľa § 49 až 51 zákona o DPH. 

V posudzovanom prípade, ak bol platiteľ dovozca alebo príjemca tovaru, ak zo strany platiteľa ide o vybavenie reklamácie z titulu zodpovednosti za vady v záručnej dobe, ktorá nezakladá zmluvný vzťah so zákazníkom, avšak platiteľovi vyplývajú povinnosti z predchádzajúceho zmluvného vzťahu, v rámci ktorého prešlo právo nakladať s tovarom ako vlastník na zákazníka, a náklady vzniknuté v súvislosti s reklamáciou predstavujú existenciu priameho a bezprostredného spojenia medzi konkrétnym plnením na vstupe a konkrétnym plnením na výstupe, čo predpokladá, že náklady vynaložené na ich nadobudnutie patria k podstatným prvkom tvoriacim cenu zdaniteľných plnení na výstupe (keďže z podania vyplýva, že platiteľ pri stanovení predajnej ceny tovaru kalkuluje aj s nákladmi, ktoré môžu vzniknúť pri dodaní tohto tovaru z dôvodu reklamácie), je podľa nášho názoru možné priznať platiteľovi právo na odpočítanie dane zaplatenej pri dovoze tovaru. 

Pri posúdení práva na odpočítanie dane pri dovoze tovaru vychádzame aj zo záverov Výboru pre DPH prijatých na 94. zasadnutí konanom dňa 19.10.2011. V súvislosti s otázkou odpočítania vstupnej dane zaplatenej zástupcom s odkazom na články 168, 178 a 201 smernice 2006/112/ES Výbor pre DPH takmer jednomyseľne potvrdil, že zdaniteľná osoba označená za osobu povinnú platiť vstupnú daň podľa čl. 201 smernice Rady 2006/112/ES ju nemá právo odpočítať, ak sú splnené obidve tieto podmienky: 
1. nenadobudla právo nakladať s tovar ako vlastník,
2. náklady na obstaranie tovaru nemajú priamu a bezprostrednú súvislosť s jeho ekonomickou činnosťou.
To znamená, pokiaľ sú naplnené obidve podmienky súčasne, platiteľ nemá právo na odpočítanie dane, čo v danom prípade na základe vyššie uvedeného predpokladáme u platiteľa nenastalo. Bola splnená podmienka, že platiteľ nebol vlastníkom tovaru, avšak náklady platiteľa za tovar majú priamu a bezprostrednú súvislosť s jeho ekonomickou činnosťou (ako je uvedené v žiadosti, odhad nákladov na reklamáciu je súčasťou prvkov, ktoré tvoria cenu dodávaného tovaru). 

     
Dátum vydania stanoviska: 21.5.2021