Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Oprava odpočítanej dane v prípade krádeže tovaru vlastnej výroby

Oprava odpočítanej dane v prípade krádeže tovaru vlastnej výroby

Otázka:
Je platiteľ povinný odviesť DPH v prípade, ak mu ukradli bicykel, pričom on  si uplatnil odpočet dane z jednotlivých dielov, súčiastok, z ktorých ho poskladal, z energií... Ak áno, tak potom z akého základu dane je potrebné odviesť DPH; zo základu dane všetkých vstupov (môže byť aj prípad, že niektoré vstupy mohol kúpiť aj od neplatiteľov DPH), alebo z hodnoty tovaru na sklade, alebo z hodnoty za ktorú mal byť tovar predaný ? 

Odpoveď:
Ustanovenie § 53 ods. 5 zákona o DPH je transpozíciou čl. 185 odseku 2 smernice 2006/112/ES, ktorý v prvom pododseku stanovuje , že úprava odpočtu sa nemôže vykonať okrem iného i v prípade riadne preukázanej krádeže. Podľa druhého pododseku tohto ustanovenia  má však tento odklon fakultatívnu povahu. Z toho vyplýva, že členské štáty sú oprávnené stanoviť úpravu odpočítanej dane vo všetkých prípadoch krádeže tovaru, pri ktorom bola odpočítaná daň. V SR ako členskom štáte bola táto možnosť uplatnená v ustanovení § 53 ods. 5 zákona o DPH, keď boli stanovené podmienky a postup vrátenia odpočítanej dane. 
Krádež tovaru môže nastať v rôznych prípadoch ako napr. nadobudnutého/kúpeného tovaru alebo tovaru vytvoreného vlastnou činnosťou z komponentov, pri kúpe ktorých bolo uplatnené odpočítanie dane, pričom je potrebné aplikovať rovnaké zaobchádzanie, aby nedošlo k narúšaniu hospodárskej súťaže a k neuvedeniu  do spotreby (aj keď nelegálnym spôsobom) tovaru nezaťaženého DPH.
V ustanovení § 53 ods. 5 zákona o DPH slovné spojenie „v prípade krádeže tovaru, pri ktorom platiteľ odpočítal daň“  je možné vykladať tak, že sa vzťahuje nielen na tovar, ktorý bol kúpený na vykonávanie ekonomickej činnosti a pri ktorom bolo uplatnené odpočítanie dane, ale aj na tovar, ktorý bol vytvorený vlastnou činnosťou z komponentov, pri ktorých si platiteľ uplatnil odpočítanie dane, čím sa zachová rovnaké zaobchádzanie s tovarmi a zabráni narúšaniu hospodárskej súťaže. 
Uvedeným postupom sa  zachová aj filozofia uplatňovania DPH, ktorou je skutočnosť, že  každá „spotreba“ má byť zaťažená daňou z pridanej hodnoty.  V predmetnom prípade krádeže bicykla je teda platiteľ povinný odviesť odpočítanú daň zo všetkých komponentov, z ktorých bol vytvorený a z ktorých odpočítal daň.

 

Dátum vydania stanoviska: 27.6.2023