Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpočítanie DPH pri registrácii z dokladu vyhotoveného zahraničnou osobou registrovanou v systéme IOSS

Odpočítanie DPH pri registrácii z dokladu vyhotoveného zahraničnou osobou registrovanou v systéme IOSS

Otázka: 
Tuzemská zdaniteľná osoba kúpila od zahraničnej osoby so sídlom v inom členskom štáte tovar v rámci osobitnej schémy IOSS tovar, zahraničná osoba vystavila faktúru so slovenskou DPH, keďže išlo o o miesto dodania podľa § 14 ods. 3 zákona o DPH. Tuzemská zdaniteľná osoba sa následne stala platiteľom dane v tuzemsku a tovar, ktorý kúpila od zahraničnej osoby so slovenskou DPH v rámci schémy IOSS bude dodávať v postavení platiteľa DPH. Otázkou je, či má nárok na odpočítanie dane viažucej sa k tomuto tovaru, ktorý nakúpila od zahraničnej osoby v rámci schémy IOSS v postavení neplatiteľa podľa § 55 zákona o DPH?

Odpoveď:
Od 1. júla 2021 sa novelou zákona o DPH zaviedla osobitná úprava pre dovoz IOSS (transpozíciou smernice 2017/2455). Osobitnú úpravu pre dovoz môžu zdaniteľné osoby využívať pre predaj 
-    tovaru na diaľku dovážaného z tretích štátov, ktorý sa prepravuje alebo odosiela priamo z územia tretích štátov, 
-    v zásielke, ktorej vlastná hodnota nepresahuje 150 eur a tovar nie je predmetom spotrebnej dane.

Výhodou využívania osobitnej úpravy je zbavenie sa administratívnej záťaže v podobe povinnosti poskytovateľa dodávateľa tovarov registrovať sa v každom členskom štáte, v ktorom je miesto dodania služieb alebo tovarov. Zdaniteľné osoby využívajúce niektorú z osobitných úprav si svoju povinnosť priznať a uhradiť daň, ktorá prislúcha členskému štátu spotreby, splnia prostredníctvom osobitného jednotného daňového priznania podaného cez elektronický portál v členskom štáte, kde sa identifikujú pre využívanie tejto úpravy (tzv. členský štát identifikácie). Pri vyhotovovaní  faktúr sa uplatňujú pravidlá členského štátu identifikácie. Z horeuvedeného vyplýva, že nielen platiteľ je povinný pri dodaní tovarov a služieb v tuzemsku platiť DPH (§ 69 ods. 1 zákona o DPH), ale aj zdaniteľná osoba, ktorá nie je registrovaná v tuzemsku za platiteľa, ale je identifikovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy v inom členskom štáte a členským štátom spotreby je SR. Ak by dodávateľ tovaru nevyužil osobitnú úpravu IOSS, bol by povinný sa registrovať v každom členskom štáte, v ktorom je miesto dodania tovaru alebo služieb, podávať v každom členskom štáte daňové priznania, v ktorých by priznával a uhrádzal DPH z jednotlivých dodávok. 

Zákon o DPH situáciu odpočítania dane z nákupu tovaru od zahraničnej osoby registrovanej v osobitnej úprave IOSS neupravuje, v uvedenom prípade je možné riešenie  v zmysle eurokonformného výkladu ako aj dodržiavania zásad pri uplatňovaní mechanizmu DPH. 

Ak zahraničná osoba registrovaná v osobitnej úprave IOSS, dodala tovar na diaľku dovezený z územia tretích štátov a v čase dodania tohto tovaru bola daň uplatnená v súlade so zákonom o DPH, je povinná prostredníctvom daňového priznania podaného v členskom štáte identifikácie priznať a uhradiť DPH prislúchajúcu členskému štátu spotreby, teda SR.  Ak by zahraničná osoba nevyužila osobitnú úpravu pri predaji tovaru dovezeného z územia tretích štátov, musela by sa registrovať v SR za platiteľa podľa § 5 zákona o DPH, pri predaji uplatňovať DPH, podávať daňové priznanie ako aj plniť si iné povinnosti vyplývajúce zo zákona o DPH.
V obidvoch prípadoch uplatňovania DPH (osobitná úprava alebo registrácia za platiteľa) je cieľ identický a to, že DPH sa vyberá a platí do rozpočtu toho členského štátu, v ktorom je konečná spotreba. Podľa názoru FR SR tuzemská zdaniteľná osoba, ktorá nakúpila tovar v postavení osoby podľa § 14 ods. 1 písm. b) bod 1 tzn. v postavení osoby, ktorá nemá nárok na odpočítanie dane a následne sa jej postavenie registráciou za platiteľa zmenilo a tento tovar použije na svoje zdaniteľné plnenia ako platiteľ, má nárok na odpočítanie dane z tohto tovaru podľa § 55 zákona o DPH, aj keď osobou povinnou platiť DPH z dodaného tovaru nebola osoba v postavení platiteľa dane v SR, ale osoba uplatňujúca osobitnú úpravu mimo Únie v štáte identifikácie, ktorá ak by nevyužila administratívne zjednodušenie v zmysle smernice o DPH, postavenie platiteľa dane by v SR nadobudla.


Dátum vydania stanoviska: 23.10.2023