Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpočítanie dane z nákupu AG testov pre zamestnancov

Odpočítanie dane z nákupu AG testov pre zamestnancov

Otázka:
SZČO - platiteľ DPH, ktorý je zamestnávateľom, nakúpil AG testy (v sume do 5 eur/ks) pre svojich zamestnancov. Zamestnávateľ je od 29.11.2021 povinný zamestnancov testovať. Na faktúre k nákupu testov je 10 % DPH. Môže si platiteľ DPH úto DPH odpočítať?  Hodnota testov má byť zamestnávateľovi refundovaná v r. 2022. 


Odpoveď:
Platiteľ DPH má nárok na odpočítanie dane, ktorú je povinný zaplatiť, po splnení zákonom stanovených podmienok, ktoré zákon o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov stanovuje v § 49 a § 51.
Aby mohol byť uplatnený nárok na odpočítanie dane, musia mať nadobudnuté tovary a služby priame a bezprostredné spojenie s výstupnými plneniami, ktoré sú dôvodom pre uplatnenie nároku na odpočítanie. Odpočítaná môže byť len tá suma DPH, ktorou boli priamo zaťažené jednotlivé nákladové prvky zdaniteľného plnenia. Právo na odpočítanie dane existuje aj  pri absencii priamej a bezprostrednej súvislosti medzi konkrétnym plnením na vstupe a jedným alebo viacerými plneniami na výstupe zakladajúcimi právo na odpočítanie, ak náklady na predmetné služby tvoria súčasť celkových nákladov zdaniteľnej osoby a sú ako také podstatnými prvkami tvoriacimi cenu tovarov alebo služieb, ktoré poskytuje. Takéto náklady totiž priamo a bezprostredne súvisia  s  celkovou hospodárskou činnosťou zdaniteľnej osoby. Existencia priamej a bezprostrednej súvislosti predpokladá, že náklady na uskutočnenie plnení na vstupe sú zahrnuté buď do ceny konkrétnych plnení na výstupe alebo do ceny tovarov a služieb dodávaných alebo poskytovaných zdaniteľnou osobou v rámci jej ekonomickej činnosti. Naopak, keď tovary alebo služby prijaté zdaniteľnou osobou súvisia s transakciami oslobodenými od dane alebo nepatriacimi do pôsobnosti DPH, nemožno ani vybrať daň na výstupe, ani odpočítať daň zaplatenú na vstupe.“
 
Platiteľ dane má teda nárok na odpočítanie dane z nákupu AG testov za účelom testovania zamestnancov po splnení vyššie stanovených podmienok, ak zároveň vykonáva činnosti, pri ktorých je povinný platiť daň.

 

Dátum vydania stanoviska: 13.12.2021