Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Výpočet výšky odpočítanej DPH v zmysle § 54 ods. 5 zákona o DPH v prípade zmeny účtovného obdobia

Výpočet výšky odpočítanej DPH v zmysle § 54 ods. 5 zákona o DPH v prípade zmeny účtovného obdobia

Otázka: 
Platiteľ dane v decembri 2011 nadobudol investičný majetok podľa § 54 ods. 2 písm. b), konkrétne byt (ďalej len „IM“), pri obstaraní ktorého si odpočítal DPH. V marci 2022 začal platiteľ IM prenajímať fyzickej osobe s oslobodením od dane, t. j. zmenil účel použitia IM, ktorého dôsledkom je povinnosť vykonať úpravu odpočítanej dane. Platiteľ uplatňoval v rokoch 2011 a 2012 účtovné obdobie kalendárny rok, potom nasledovalo kratšie účtovné obdobie 01-09/2013 v dôsledku zmeny kalendárneho roka na hospodársky rok a následne boli už platiteľom uplatňované účtovné obdobia hospodársky rok od 10/2013 - 9/2014, atď. Otázkou platiteľa je, koľko rokov zostáva do skončenia obdobia na úpravu odpočítanej dane; ráta sa do toho aj dané skrátené obdobie? Inak povedané, aká bude hodnota písmena „R“ v príslušnom vzorci v prílohe č. 1, podľa ktorého platiteľ pri výpočte postupuje? 

Odpoveď:
Podľa § 54 ods. 4 zákona o DPH obdobie na úpravu odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku podľa odseku 1 je v prípade investičného majetku podľa odseku 2 písm. b) a c) 20 kalendárnych rokov, a obdobie na úpravu odpočítanej dane začína plynúť v roku, v ktorom bol investičný majetok uvedený do užívania. 

Podľa § 54 ods. 5 zákona o DPH úpravu odpočítanej dane platiteľ vykoná v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom zmenil účel použitia investičného majetku. Platiteľ postupuje pri úprave odpočítanej dane podľa prílohy č. 1. 

Podľa § 54 ods. 8 zákona o DPH ak je účtovným obdobím platiteľa hospodársky rok, na účely odsekov 4 a 5 sa kalendárnym rokom rozumie hospodársky rok.
 

Keďže zákon o DPH bližšie nedefinuje pojmy kalendárny rok a hospodársky rok, je potrebné vychádzať zo zákona o účtovníctve. Podľa § 3 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve účtovným obdobím je kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa ods. 4 tohto ustanovenia účtovným obdobím môže byť aj hospodársky rok, ktorým je obdobie nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom. Pričom k zmene účtovného obdobia môže dôjsť len k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Pri zmene účtovného obdobia je obdobie od skončenia predchádzajúceho účtovného obdobia do začatia iného účtovného obdobia účtovným obdobím, ktoré je kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného FR SR má za to, že účtovné obdobie, ktoré je kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov, t. j. obdobie, ktoré vzniká v prípade zmeny účtovného obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo zmeny hospodárskeho roka na kalendárny rok, resp. z hospodárskeho roka na iný hospodársky rok, sa považuje za obdobie kalendárneho roka (aj keď kratšie ako 12 mesiacov). V zmysle § 54 ods. 4 zákona o DPH sa započítava do počtu období na úpravu odpočítanej dane každý kalendárny a každý hospodársky  rok. 

To znamená platiteľ v danom prípade má povinnosť úpravy odpočítanej dane podľa § 54 zákona o DPH v poslednom zdaňovacom období hospodárskeho roka, v ktorom zmenil účel použitia IM, t. j. v zdaňovacom období 9/2022. Do vzorca z prílohy č. 1 za písmeno „R“, ktoré predstavuje počet rokov, ktoré zostávajú do skončenia obdobia  na úpravu odpočítania dane vrátane roka, v ktorom došlo k zmene účelu použitia investičného majetku, dosadí hodnotu  9, keďže obdobie na úpravu uplynie v 9/2030.

Na záver dodávame, že pokiaľ by platiteľ dane zmenil účel použitia investičného majetku v období, v ktorom uplatňuje tzv. skrátené účtovné obdobie v dôsledku zmeny účtovných období (napr. v uvedenom prípade od 01/2013 do 09/2013), potom by mu vznikla povinnosť v poslednom zdaňovacom období tohto skráteného obdobia vykonať úpravu odpočítanej dane (v danom prípade v septembri 2013).
 

Dátum vydania stanoviska: 30.8.2022