Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Uplatňovanie koeficientu pre určenie pomernej výšky odpočítateľnej dane právnym nástupcom v prípade zlúčenia so spoločnosťami, ktoré pred svojím zánikom uplatňovali rozdielne koeficienty

Uplatňovanie koeficientu pre určenie pomernej výšky odpočítateľnej dane právnym nástupcom v prípade zlúčenia so spoločnosťami, ktoré pred svojím zánikom uplatňovali rozdielne koeficienty

Otázka: 
Platiteľ C sa v dôsledku zlúčenia spoločností stal právnym nástupcom dvoch spoločností A a B. Spoločnosti A a B mali až do svojho zániku postavenie platiteľa DPH a a uplatňovali koeficient určený podľa § 50 zákona o DPH vo výške 0,92 a 0,74. Spoločnosť C do momentu zlúčenia neuplatňovala pomerné odpočítanie dane. Pretože spoločnosť C bude po zlúčení so spoločnosťami A a B pokračovať v zdaňovaných aj oslobodených plneniach po zaniknutých spoločnostiach, predmetom otázky je, aký koeficient pre pomerné odpočítanie dane bude používať spoločnosť C do konca kalendárneho roka, v ktorom došlo k zlúčeniu spoločností. 

Odpoveď: 
V prípade spoločnosti C, ktorá do momentu zlúčenia neuplatňovala pomerné odpočítanie dane a stala sa právnym nástupcom spoločností, ktoré pred svojím zánikom používali koeficient pre určenie pomernej výšky odpočítateľnej dane, je naplnená legislatívna podmienka uvedená v § 50 ods. 3 zákona o DPH, že nemožno použiť koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka. V súlade s citovaným ustanovením právny nástupca uplatní do konca kalendárneho roka, v ktorom došlo k zlúčeniu spoločností, koeficient stanovený odhadom podľa charakteru vykonávanej činnosti a odsúhlasený správcom dane. Pôvodné koeficienty uplatňované zaniknutými spoločnosťami do okamihu zlúčenia môžu napomôcť pri odhade nového koeficientu pre právneho nástupcu, ako taký však s ohľadom na zmenu hodnoty transakcií vstupujúcich do menovateľa po zlúčení spoločností musí byť koeficient určený nanovo.

 

 

Dátum vydania stanoviska: 19.10.2022