Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Oprava odpočítanej dane v zmysle § 53b zákona o DPH v prípade exekučného konania voči dodávateľovi

Oprava odpočítanej dane v zmysle § 53b zákona o DPH v prípade exekučného konania voči dodávateľovi

Otázka: 
Platiteľ – odberateľ nakúpil od dodávateľa – platiteľa tovar na faktúru so splatnosťou 19.11. 2022, z ktorej si odpočítal daň, ale faktúru ešte dodávateľovi neuhradil.  Následne bol podaný návrh na vykonanie exekúcie voči  predmetnému dodávateľovi (povinnému), v dôsledku čoho   odberateľovi bol exekútorom 14.11.2022 zaslaný  príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky, s príkazom, aby odo dňa doručenia príkazu odberateľ ako dlžník povinného (dodávateľa) nevyplatil sumu nároku povinného a to do výšky vymáhaného nároku. Zároveň v príkaze je uvedené, že povinný (dodávateľ) stráca právo na vyplatenie pohľadávky dňom, keď sa jeho dlžníkovi doručil príkaz na začatie exekúcie; a taktiež, že dlžník povinného vyplatí pohľadávku a jej príslušenstvo oprávnenému až po doručení exekučného  príkazu. Faktúra bola uhradená dňa 24.3.2023.
Je platiteľ dane v zmysle § 53b ods. 1 písm. a) zákona o DPH povinný opraviť odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku (faktúry)?

Odpoveď:
Podľa § 106 ods. 1 Exekučného poriadku exekútor poverený vykonaním exekúcie 
a)    prikáže dlžníkovi povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky nevyplatil túto pohľadávku povinnému
b)    upovedomí o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky oprávneného a povinného a povinnému zakáže, aby potom, keď mu doručí upovedomenie o začatí exekúcie, akokoľvek nakladal so svojou pohľadávkou až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva.

 

Podľa § 107 ods. 2 Exekučného poriadku exekučný príkaz sa doručí oprávnenému (tretia osoba), povinnému (dodávateľ)  a dlžníkovi povinného (odberateľ). V súlade s § 108 ods. 1 Exekučného poriadku povinný stráca právo na vyplatenie pohľadávky dňom, keď sa dlžníkovi povinného doručil príkaz na začatie exekúcie.  
 

Z uvedeného vyplýva, že dlžník (odberateľ) záväzok voči dodávateľovi (povinnému) na základe príkazu na začatie exekúcie plnil v prospech oprávneného, tzn. úhradu predmetnej faktúry vykonal dlžník oprávnenému, čím tento záväzok voči povinnému  zanikol. Predmetná faktúra bola splatná dňa 19.11.2023 a k jej úhrade došlo dňa 24.3.2023, tzn. po uplynutí 100 dní od jej splatnosti. Dlžník bol  preto povinný postupovať podľa § 53b ods. 1 písm. a) zákona o DPH, tzn. v zdaňovacom období február 2023 opraviť odpočítanú daň.    
 

 

Dátum vydania stanoviska:30.05.2023