Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Postup podľa § 53b ods. 1 zákona o DPH v prípade, ak bola daň odpočítaná z prijatého plnenia v r. 2018 v pomernej výške ročným koeficientom

Postup podľa § 53b ods. 1 zákona o DPH v prípade, ak bola daň odpočítaná z prijatého plnenia v r. 2018 v pomernej výške ročným koeficientom

Otázka:
Odberateľ obdrží v roku 2021 od dodávateľa opravný doklad vystavený podľa § 25a ods.9 z titulu neuhradenia časti jeho pohľadávky za uskutočnenú dodávku tovaru, pričom boli splnené podmienky na vystavenie opravného dokladu podľa § 25a ods.2. Z  faktúry za uskutočnenú dodávku tovaru v roku 2018, si platiteľ odpočítal daň v pomernej výške vypočítanej koeficientom podľa § 50 zákona o DPH, t.j. pri výpočte dane platiteľ použil ročný koeficient z predchádzajúceho roka,  t.j. z roka 2017 alebo koeficient určený odhadom. Po skončení kalendárneho roka 2018 platiteľ vypočítal koeficient z údajov z tohto skončeného kalendárneho roka a vypočítal odpočítateľnú daň za tento kalendárny rok. V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie roka 2018 platiteľ vysporiadal rozdiel.
Platiteľ dane sa pýta, či bude postupovať správne, ak pri oprave odpočítanej dane podľa § 53b ods.1 zákona o DPH,  v roku 2021 použije ročný koeficient za príslušný kalendárny rok 2018 (čiže koeficient z údajov zo skončeného kalendárneho roka 2018, kedy bola uskutočnená dodávka tovaru)?

Odpoveď:
Ak  odberateľ, platiteľ dane, v roku 2021 obdržal od dodávateľa, platiteľa dane, opravný doklad vyhotovený podľa § 25a ods. 7 písm. a) zákona o DPH s náležitosťami podľa ods. 9 cit. ustanovenia, odberateľ je povinný podľa § 53b ods. 1 zákona o DPH opraviť odpočítanú daň v tom zdaňovacom období, v ktorom dostal tento doklad. Z § 53b ods. 1 posledná veta zákona o DPH vyplýva, že pri oprave odpočítanej dane platiteľ dane má zohľadniť pomerné odpočítanie dane a aj prípadné vykonané úpravy odpočítanej dane.
Ak platiteľ dane, odberateľ, pri danom tovare od r. 2018 nevykonal žiadnu úpravu odpočítanej dane, pri oprave odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1 zákona o DPH zohľadní pomerné odpočítanie dane ročným koeficientom  za príslušný kalendárny rok 2018.


Dátum vydania stanoviska: 20.04.2021