Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zmluvy o sprostredkovaní uzatvorené podľa Občianskeho zákonníka

Zmluvy o sprostredkovaní uzatvorené podľa Občianskeho zákonníka

Otázka

Uplatňuje sa odplata (provízia) za sprostredkovanie obchodu do daňových výdavkov spoločnosti v zmysle § 17 ods. 19 písm. d) ZDP v prípade, ak má spoločnosť s fyzickou osobou uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)?

Odpoveď

Podľa § 17 ods. 19 písm. d) ZDP sú súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv79a) najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu; tento limit sa nevzťahuje na banku a pobočku zahraničnej banky, Exportno-importnú banku Slovenskej republiky, poisťovňu a pobočku zahraničnej poisťovne, zaisťovňu a pobočku zahraničnej zaisťovne a subjekt podľa osobitného predpisu.
V poznámke pod čiarou k odkazu 79a sú uvedené ustanovenia § 642 až 672a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
V súlade s bodom 47 Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov, ktoré boli schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z 18. decembra 1996 č. 519 a uverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 19/1997, poznámky pod čiarou k príslušným odkazom nie sú súčasťou právneho predpisu; majú len informatívnu hodnotu.
S ohľadom na vyššie uvedené podľa ustanovenia § 17 ods. 19 písm. d) ZDP sú súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu, a to bez ohľadu na skutočnosť, či zmluvy o sprostredkovaní sú uzavreté na základe Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka.