Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z podnikania > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Delenie príjmov z podnikania dosiahnutých pri spoločnom podnikaní bez uzatvorenej zmluvy o združení

Delenie príjmov z podnikania dosiahnutých pri spoločnom podnikaní bez uzatvorenej zmluvy o združení

Otázka

Ako majú fyzické osoby postupovať pri zdaňovaní spoločných príjmov z podnikania dosahovaných pri využívaní hmotného majetku patriaceho do

  • bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak príjmy z podnikania manželov nie sú dosahované na základe písomnej zmluvy o združení uzatvorenej podľa § 829 až 841 Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva o združení“) a manželia nemôžu postupovať podľa § 10 ods. 2 ZDP,
  • podielového spoluvlastníctva fyzických osôb.

Príklad č. 1:
Manželia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi energetického zariadenia na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie. Oprávnenie vyrábať a dodávať elektrickú energiu majú na základe potvrdenia, ktoré im vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví po tom, ako si splnili oznamovaciu povinnosť podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. Následne si splnili registračnú povinnosť u príslušného správcu dane a bolo im každému osobitne pridelené daňové identifikačné číslo. V súlade s ustanoveniami zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie majú uzatvorenú zmluvu na výkup elektrickej energie s výkupcom a zmluvu o doplatku so zúčtovateľom podpory. V oboch zmluvných vzťahoch vystupujú obaja manželia ako jedna zmluvná strana (v zmluve si uviedli: meno a priezvisko každého z manželov, adresu trvalého pobytu, ktorá je spoločná pre oboch manželov, rodné číslo každého z manželov a DIČ každého z manželov). Na základe týchto zmluvných vzťahov im mesačne vzniká povinnosť fakturovať výkupcovi cenu za vyrobenú/dodanú elektrickú energiu a zúčtovateľovi podpory výšku doplatku vzťahujúcu sa k vyrobenej/dodanej elektrickej energii.

Príjmy plynúce z tejto činnosti, ktorá je podnikaním vykonávaným podľa osobitného predpisu (podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike), sú príjmami z podnikania podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Manželia nemajú uzatvorenú zmluvu o združení.

V akom pomere si majú manželia rozdeľovať spoločný príjem plynúci z využívania majetku patriaceho do BSM a v akom pomere majú fakturovať príjem za predanú elektrickú energiu a zúčtovateľovi podpory aj výšku doplatku vzťahujúcu sa k vyrobenej energii?

Príklad č. 2
Manželia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, ktorú využívajú na poskytovanie ubytovania na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenské oprávnenie na poskytovanie ubytovania majú vydané obidvaja manželia. Nemajú uzatvorenú zmluvu o združení. Ako majú postupovať pri delení príjmov dosiahnutých z podnikania, ak na podnikanie využívajú nehnuteľnosť patriacu do BSM? Ustanovenie § 6 ods. 15 ZDP rieši iba delenie výdavkov súvisiacich s využívaním spoločnej nehnuteľnosti v pomere, v akom ich využívajú pri svojej činnosti. Ustanovenie § 6 ods. 15 ZDP rieši teda iba prípad, ak každý z manželov podniká v inom predmete podnikania, kde sa nejedná o spoločné príjmy manželov. Ako si majú manželia rozdeliť príjem z podnikania dosiahnutý z poskytovania ubytovania v nehnuteľnosti, ktorá patrí do BSM?

Príklad č. 3
Dvaja podnikatelia vybudovali malú vodnú elektráreň, ktorá patrí do podielového spoluvlastníctva obidvoch podnikateľov. Oprávnenie na výrobu elektrickej energie z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví majú obidvaja podnikatelia. Nemajú uzatvorenú zmluvu o združení. V akom pomere si majú deliť príjmy z podnikania dosiahnuté z predaja elektrickej energie, ak sú dosiahnuté spoločne dvoma daňovníkmi z dôvodu spoluvlastníctva k hmotnému majetku?

 

Príklad č. 4
Dvaja podnikatelia vlastnia nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve každý v ½, ktorú využívajú na poskytovanie ubytovania. Každý z týchto podnikateľov má vydané živnostenské oprávnenie na poskytovanie ubytovania. Nemajú uzatvorenú zmluvu o združení. V akom pomere si majú deliť príjem z podnikania dosiahnutý spoločne z dôvodu spoluvlastníctva k nehnuteľnosti?

 

Odpoveď zo dňa 2.9.2020

Možnosť deliť spoločné príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 ZDP vyplýva z ust. § 6 ods. 15 a § 10 ZDP. Iný spôsob delenia príjmov podľa § 6 ods. 1 ZDP, ako je upravený v citovaných ustanoveniach, prípustný nie je. Uvedené vyplýva aj z úvodných ustanovení IRA č. 168/2018.

 

K príkladom č. 1 a č. 2

Podľa § 6 ods. 15 ZDP hnuteľné veci a nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa § 6 ZDP obaja manželia, zahrnie do obchodného majetku jeden z manželov. Výdavky súvisiace s využívaním týchto hnuteľných vecí a nehnuteľností sa rozdelia medzi oboch manželov v pomere, v akom ich využívajú pri svojej činnosti; v takomto pomere sa rozdelí aj príjem z ich predaja.

Ak obaja manželia využívajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z podnikania podľa § 6 ods. 1 ZDP hnuteľné veci alebo nehnuteľnosti, ktoré sú v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, potom sa uplatňuje ust. § 6 ods. 15 ZDP, ktoré špecificky upravuje:

  • postup pri zahrnutí takéhoto majetku do obchodného majetku jedného z manželov,
  • spôsob delenia výdavkov súvisiacich s využívaním týchto hnuteľných vecí a nehnuteľností medzi manželov,
  • spôsob rozdelenia príjmov z predaja týchto hnuteľných vecí a nehnuteľností medzi manželov.

Ustanovenie § 6 ods. 15 ZDP ani iné ustanovenie zákona o dani z príjmov neumožňuje deliť spoločné príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 ZDP, ktoré manželom plynú z dôvodu, že na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie využívajú hnuteľné veci a nehnuteľnosti, ktoré sú v ich bezpodielovom spoluvlastníctve. Výnimkou je len príjem z predaja hnuteľných vecí a nehnuteľností v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov zahrnutých v obchodnom majetku jedného z nich, ktorý je príjmom z podnikania podľa § 6 ods. 1 ZDP v nadväznosti na § 6 ods. 5 písm. a) ZDP.

V príklade č. 2 uvádzate, že manželia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, ktorú využívajú na poskytovanie ubytovania. Živnostenské oprávnenie na poskytovanie ubytovania majú obidvaja manželia, pričom zmluvu o združení uzatvorenú nemajú. Na základe uvedeného sa pýtate, ako si majú manželia rozdeliť takto dosahované spoločné príjmy z podnikania, ak nehnuteľnosť, v ktorej manželia uvedené ubytovanie poskytujú, je v ich bezpodielovom spoluvlastníctve.

Nakoľko ustanovenie § 6 ods. 15 ZDP ani iné ustanovenie zákona o dani z príjmov neumožňuje deliť príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 ZDP, ktoré manželia dosahujú z dôvodu spoločného využívania nehnuteľnosti, ktorá je v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, každý z manželov zahrnuje do základu dane príjmy podľa § 6 ods. 1 ZDP dosiahnuté z ubytovacích služieb poskytnutých v tomto ubytovacom zariadení v rozsahu ním poskytnutých služieb (na základe vystavených faktúr, vo výške tržieb zaevidovaných v eKase).

Vyššie uvedeným spôsobom sa postupuje aj v situácii, ktorú ste uviedli v príklade č. 1, kde manželia, ktorí obaja majú oprávnenie vyrábať a dodávať elektrickú energiu na základe potvrdení vydaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, nemajú uzatvorenú zmluvu o združení, pričom zariadenie na výrobu elektrickej energie, na ktorom elektrickú energiu vyrábajú, je v ich bezpodielovom spoluvlastníctve a v zmluvných vzťahoch - zmluva na výkup elektrickej energie s jej výkupcom a zmluva o doplatku so zúčtovateľom podpory - ako jedna zo zmluvných strán vystupujú obaja manželia.

 

K príkladom č. 3 a č. 4

Z príkladu č. 3 vyplýva, že dvaja podnikatelia, ktorí obaja majú oprávnenie na výrobu elektrickej energie, využívajú na výrobu elektrickej energie malú vodnú elektráreň, ktorej sú podielovými spoluvlastníkmi, pričom zmluvu o združení uzatvorenú nemajú. Na základe uvedeného sa pýtate, v akom pomere si majú deliť spoločné príjmy dosiahnuté z predaja elektrickej energie vyrobenej v tejto malej vodnej elektrárni.

V danom prípade sa aplikuje ustanovenie § 10 ods. 1 ZDP, podľa ktorého príjmy dosiahnuté spoločne dvoma alebo viacerými daňovníkmi z dôvodu spoluvlastníctva k veci alebo zo spoločných práv a spoločné výdavky vynaložené na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie sa zahŕňajú do základu dane jednotlivých daňovníkov podľa ich spoluvlastníckych podielov, ak nie je právnym predpisom ustanovený alebo účastníkmi dohodnutý iný podiel (§ 137 až 142 Občianskeho zákonníka).

Spôsob delenia príjmov ustanovený v § 10 ods. 1 ZDP sa uplatní aj v situácii, ktorú ste uviedli príklade č. 4, kde dvaja podnikatelia – podieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti, využívajú túto nehnuteľnosť na poskytovanie ubytovania. Obidvaja podieloví spoluvlastníci ubytovacieho zariadenia majú na poskytovanie ubytovacích služieb vydané živnostenské oprávnenie, pričom zmluvu o združení uzavretú nemajú.