Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z podnikania > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Postup daňovníka pri vrátení príjmu zdaneného v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach (§ 32 ods. 12)

Postup daňovníka pri vrátení príjmu zdaneného v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach (§ 32 ods. 12)

Otázka

Daňovník dosiahol v roku 2018 príjem z činnosti sprostredkovateľa poistenia podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov, ktorý aj zdanil cez podané daňové priznanie za rok 2018. V roku 2019 mu vznikla povinnosť na základe zrušených poistných zmlúv vrátiť časť príjmu zahrnutého do základu dane v roku 2018. Príjem dosiahnutý v roku 2019 z činnosti sprostredkovateľa poistenia však nedosahuje výšku, ktorú bol povinný vrátiť. Môže daňovník podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2018, v ktorom zníži základ dane o sumu vráteného príjmu v roku 2019, aj keď nedošlo u neho ku skončeniu vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti?

 

Odpoveď zo dňa 27.5.2020

Podľa § 32 ods. 12 zákona o dani z príjmov (ďalej ZDP) ak daňovník po skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu (§ 17 ods. 9 ZDP) dodatočne príjme zdaniteľné príjmy súvisiace s týmito činnosťami alebo v súvislosti s týmito činnosťami dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené na tieto činnosti, o tieto prijaté alebo zaplatené sumy, zvýši príjmy alebo daňové výdavky za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom (§ 17 ods. 9 ZDP). Ak daňovník podá daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom, len z tohto dôvodu, neuplatní sa postup podľa osobitného predpisu. Ak je pre daňovníka výhodnejšie zahrnúť tieto prijaté alebo zaplatené sumy do základu dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom takéto sumy prijal alebo zaplatil, uplatní tento výhodnejší postup. Rovnako postupuje aj daňovník, ktorý vráti príjmy, ktoré zahrnul do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 až 8 ZDP v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach alebo dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené v súvislosti s príjmami podľa § 6 až 8 ZDP.

 V dopyte sa jedná o vrátenie príjmu podľa § 6 ods. 2 písm. d) ZDP v roku 2019, ktorý daňovník zahrnul do základu dane v predchádzajúcom zdaňovacom období, pričom daňovník neskončil inú samostatnú zárobkovú činnosť. Príjem podľa § 6 ods. 2 písm. d) ZDP z činnosti sprostredkovateľa poistenia dosiahnutý v roku 2019 však nedosahuje výšku, ktorú bol daňovník povinný v roku 2019 vrátiť. Z dopytu nie je zrejmé, či daňovník v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k vráteniu príjmu, uplatňuje preukázateľné daňové výdavky, alebo uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP.

Vrátenie príjmu v súvislosti s dobropisovaním jeho pôvodnej výšky daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje v súlade s § 23 ods. 8 Opatrenia č. MF/27076/2007-14, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základe dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) v peňažnom denníku ako zníženie príjmov v členení podľa § 4 ods. 6 písm. d) postupov účtovania. Ak účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nevykazuje za účtovné obdobie žiadny príjem zahrnovaný do základu dane, o vrátený príjem upraví v peňažnom denníku výdavky podľa § 8 ods. 4 písm. a) bodu 1c postupov účtovania. Obdobný postup uplatní daňovník aj pri vrátení príjmu v iných prípadoch, nie len pri vrátení príjmu v súvislosti s dobropisovaním jeho pôvodnej výšky.

 Daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, rovnako ako daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, eviduje vrátenie príjmu ako zníženie príjmu. Ak príjem dosiahnutý v príslušnom zdaňovacom období je nižší ako suma vráteného príjmu, eviduje daňovník vrátený príjem ako daňový výdavok.

Daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP je povinný viesť evidenciu v rozsahu evidencie podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d) ZDP. Vrátenie príjmu eviduje ako zníženie príjmu, pričom ak je príjem dosiahnutý v príslušnom zdaňovacom období nižší ako suma vráteného príjmu, daňovník uplatňujúci výdavky podľa § 6 ods. 10 ZDP nemôže v súlade s ustanovením § 2 písm. k) ZDP vykázať daňovú stratu.

Zámerom § 32 ods. 12 ZDP je aj v nadväznosti na § 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umožniť daňovníkovi vysporiadať si spravodlivo daňovú povinnosť v situáciách vymedzených v tomto ustanovení.

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné poslednú vetu ustanovenia § 32 ods. 12 ZDP pri vrátení príjmu dosiahnutého v predchádzajúcom, resp. predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach aplikovať len v prípade, ak daňovník v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k vráteniu príjmov, uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP.

Každý iný konkrétny prípad je potrebné v súvislosti s uplatnením § 32 ods. 12 ZDP posúdiť individuálne, pričom poslednú vetu § 32 ods. 12 ZDP nie je možné vztiahnuť na akúkoľvek situáciu a všeobecne.