Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z podnikania > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Dotácia na podporu humanitárnej pomoci (tzv. SOS dotácia)

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci (tzv. SOS dotácia)

Otázka

Žiadate o posúdenie zdaniteľnosti príjmu z tzv.  SOS dotácie, o ktorú môže požiadať fyzická osoba, ktorá v čase krízovej situácie, t. j. od 12.3.2020 prestala vykonávať činnosť, z ktorej jej plynul príjem. Uvádzate, že ide o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády“). 

Odpoveď zo dňa 8.12.2020

V súlade s § 3 ods. 1 nariadenia vlády dotáciu na podporu humanitárnej pomoci (tzv. „SOS dotácia“) možno v čase krízovej situácie poskytnúť v sume najviac 1 800 eur v príslušnom rozpočtovom roku aj žiadateľovi, ktorý je fyzickou osobou, ktorá

a) v čase krízovej situácie prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,

b) nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako suma dotácie podľa § 3 ods. 3 nariadenia vlády,

c) nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku, poberateľom príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti, kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia, dávky nemocenského poistenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak písmeno d) neustanovuje inak,

d) nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ktorej výška je rovnaká alebo vyššia ako suma dotácie podľa § 3 ods. 3 nariadenia vlády a v období od marca 2020 do augusta 2020 bezprostredne pred priznaním nároku na pomoc v hmotnej núdzi bola tejto osobe poskytnutá dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3 nariadenia vlády,

e) nemá nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov  § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 63/2020 Z. z.,

f) nie je študentom dennej formy štúdia na strednej škole alebo vysokej škole,

g) je v evidencii uchádzačov o zamestnanie; to neplatí pre osoby, ktoré sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak ich suma je nižšia ako suma dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3 ods. 3 nariadenia vlády, samostatne zárobkovo činné osoby a fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Od dane z príjmov fyzickej osoby sú podľa § 9 ods. 2 písm. j) ZDP oslobodené štipendiá51) poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo poskytované vysokými školami a obdobné plnenia poskytované zo zahraničia, štipendiá poskytované žiakom podľa osobitného predpisu,51a) podnikové štipendiá poskytované študentom vysokých škôl podľa osobitného predpisu,51b) podpory a príspevky z prostriedkov nadácií a občianskych združení,52) neziskových organizácií a neinvestičných fondov53) vrátane nepeňažného plnenia, podpory a príspevky54) poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, vyšších územných celkov a štátnych fondov vrátane nepeňažného plnenia okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 a 6 ZDP.

Takzvaná SOS dotácia poskytnutá fyzickej osobe na základe § 3 nariadenia vlády predstavuje finančnú pomoc v rámci Opatrenia č. 5 a určená je občanom, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu. Vzhľadom na to, že  predmetné plnenie je poskytované z  prostriedkov štátneho rozpočtu, pričom  že nie je  plnením  nahrádzajúcim stratený príjem, ani plnením prijatým v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 a 6 ZDP, považuje sa za príjem oslobodený od dane fyzickej osoby podľa § 9 ods. 2 písm. j) ZDP.

Stanovisko bolo vypracované na základe poskytnutých informácií a na základe informácií dostupných na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

__________________________________________

51)      Napríklad vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov.

51a)    § 27 ods. 3 a 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

51b)    § 97a zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 155/2019 Z. z.

52)      Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

53)      § 2 ods. 2 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.

§ 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v zn. zákona č. 35/2002 Z. z.

54)      Napríklad § 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.