Prijatie zálohy na budúci obratový bonus

Otázka

Podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva, uzatvoril s dodávateľom zmluvu o obchodnej spolupráci (ďalej len „zmluva“), v ktorej sa uvádza, že do 45 dní od podpisu tejto zmluvy poskytne dodávateľ odberateľovi zálohu na dobu trvania zmluvy 5 rokov na budúci obratový bonus vo výške 2 990 Eur bez DPH. Teda na obratový bonus ročne pripadá jedna pätina z uvedenej sumy, t. j. záloha ročne je vo výške 598 Eur bez DPH. Odberateľ splnil výšku obratu podľa zmluvy a dodávateľ mu vystavil dobropis na čiastku 598 Eur za prvý rok. Je prijatá záloha na obratový bonus zdaniteľným príjmom podnikateľa?

Odpoveď zo dňa 25.2.2021

Jednoduché účtovníctvo, na rozdiel od podvojného účtovníctva, je založené na hotovostnom princípe, pričom pri účtovaní je okrem postupov účtovania v sústave JÚ potrebné rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

 Dobropis na zľavu (bonus) znižuje pôvodne vyfakturovanú sumu a u toho, kto dobropis prijíma, dokladuje zníženie výdavkov na obstaranie zásob. Keď je faktúra uhradená, prijímateľovi zľavy vznikne na základe prijatého dobropisu pohľadávka na vrátenie už zaplatenej sumy vo výške zľavy. Účtovanie dobropisu (zľavy z ceny) upravuje § 11 ods. 10 postupov účtovania v JÚ. Pri inkase vrátenej sumy na bankový účet, účtovná jednotka zľavu z ceny poskytnutú k uhradeným zásobám v zmysle predmetného ustanovenia v peňažnom denníku zaúčtuje ako zníženie výdavkov na obstaranie zásob v členení, v ktorom boli zásoby pôvodne účtované. O výšku zľavy z ceny poskytnutú k ešte neuhradeným zásobám sa v knihe záväzkov účtuje zníženie výšky záväzku.

Vo Vami uvedenom prípade však odberateľovi, daňovníkovi  s príjmami podľa § 6 ods. 1  ZDP, účtujúcemu v sústave jednoduchého účtovníctva, poskytol dodávateľ vopred (t. j. pred vyfakturovaním a zaplatením vyfakturovanej sumy) zálohu na budúci obratový bonus, a to  na dobu trvania zmluvy, ktorá je  5 rokov. Postup podľa § 11 ods. 10 postupov účtovania v sústave JÚ nie je možné použiť, pričom situácia uvedená v dopyte daňovníka v postupoch účtovania v sústave JÚ špecificky upravená nie je.

 Vychádzajúc z ustanovenia § 2 písm. b) ZDP predmetom dane z príjmov fyzickej osoby je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka.  V danom prípade síce nejde o príjem z nakladania s majetkom daňovníka (napr. príjem z predaja tovaru), avšak príjem, ktorým je záloha na budúci obratový bonus prijatá daňovníkom s príjmami z podnikania podľa § 6 ods. 1 ZDP od dodávateľa, je príjmom z činnosti tohto daňovníka. Uvedený príjem je preto predmetom dane z príjmov fyzickej osoby a keďže nejde o príjem oslobodený od dane podľa § 9 ZDP, ide o daňovníkov zdaniteľný príjem.  Vzhľadom na to, že pre daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva v ZDP pre tento príjem nie je ustanovená možnosť jeho časového rozlíšenia, predmetný príjem (2 990 Eur) príjemca, ktorý je fyzickou osobou účtujúcou v sústave jednoduchého účtovníctva, zahrnie do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom ho prijal. V peňažnom denníku tento príjem zaúčtuje ako príjem  zahrnovaný do základu dane celkom, v členení ostatné príjmy [§ 4 ods. 6 písm. d) tretí bod postupov účtovania v sústave JÚ]. O prijatí dobropisu v peňažnom denníku neúčtuje (nedošlo k peňažnému toku), ak však ešte nedošlo k úbytku zásob, na ktoré sa zľava vzťahuje, vykoná v knihe zásob úpravu ocenenia dotknutých zásob, a to podľa § 11 ods. 9 postupov účtovania v sústave JÚ.

 Ak v dôsledku prípadného nesplnenia výšky obratu, na ktorú je zľava viazaná, by daňovníkovi v účtovných obdobiach, ktoré nasledujú po účtovnom období, v ktorom zľavu prijal, vznikla povinnosť prijatú zálohu, resp. jej časť  vrátiť dodávateľovi, potom predmetnú úhradu (vrátenie) zálohy, resp. jej časti dodávateľovi, by v peňažnom denníku zaúčtoval ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom, v členení ostatné výdavky [§ 4 ods. 6 písm. e) šiesty bod postupov účtovania v sústave JÚ].