Spotrebná daň z uhlia

Otázka
Fyzická osoba, ktorá je registrovaným platiteľom spotrebnej dane z uhlia podľa § 23 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení neskorších predpisov, v rámci svojho podnikania dodáva uhlie konečným spotrebiteľom uhlia. Vo faktúre za predaj uhlia vyčísľuje aj spotrebnú daň z uhlia vo výške podľa množstva dodaného uhlia, ktorú kupujúci zaplatí v cene tovaru a platiteľ dane z uhlia je povinný túto daň odviesť správcovi dane.  Daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, ktorý je registrovaným platiteľom spotrebnej dane, účtuje spotrebnú daň z predaja tovaru na účte 345 – Ostatné dane a poplatky so súvzťažným zápisom na účte 311 – Odberatelia. Teda u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva spotrebná daň neovplyvňuje výšku jeho výnosov.
Nakoľko v § 3 ods. 2 ZDP nie je spotrebná daň uplatnená v cene tovaru vylúčená z predmetu dane z príjmov, je zdaniteľným príjmom daňovníka príjem z predaja uhlia vrátane spotrebnej dane?
Príklad: podnikateľ vystavil faktúru za predaj uhlia, v ktorej vyfakturoval:
• 1 tonu uhlia v sume  1 000 eur
• SD z uhlia v sume           10,62 eura
• spolu k úhrade          1 010,62 eura.
Je daňovník v danom prípade povinný zaúčtovať príjem ovplyvňujúci základ dane vo výške 1 000 eur alebo vo výške 1 010,62 eur?

Odpoveď zo dňa 14.1.2021
Vzhľadom na to, že Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov, účtovanie o spotrebných daniach špecificky neupravuje, a ani v zmysle § 3 ods. 2 ZDP  spotrebná daň uplatnená v cene tovaru pri jeho predaji (na rozdiel od dane z pridanej hodnoty uplatnenej v cene tovaru u platiteľa tejto dane) nie je vylúčená z predmetu dane z príjmov fyzickej osoby, príjem daňovníka z úhrady faktúry od kupujúceho za predaj uhlia je u predávajúceho, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, zdaniteľným príjmom z podnikania podľa § 6 ods. 1 ZDP, a to vrátane spotrebnej dane z uhlia. Úhrada spotrebnej dane správcovi dane, ak z  daňového priznania k spotrebnej dani vyplynie povinnosť spotrebnú daň uhradiť,  je u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva daňovým výdavkom podľa § 19 ods.  2 písm. a) ZDP, nakoľko ide o výdavok, ktorý je daňovník povinný uhradiť podľa osobitného predpisu. Uvedený postup sa použije aj v prípade daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 ZDP.