Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z podnikania > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Nepeňažný príjem lekára - rúška, plášte, rukavice, gély

Nepeňažný príjem lekára - rúška, plášte, rukavice, gély

Otázka

Detská lekárka obdržala pre svoju ambulanciu od vyššieho územného celku bezodplatne na základe dodacieho listu 40 ks respiračných masiek FFP2 v celkovej hodnote 254,40 €. Žiadate o stanovisko, či poskytnutie nepeňažného plnenia vo forme respiračných masiek, resp. rúšok, antibakteriálnych gélov, ochranných rukavíc a plášťov pre ambulanciu lekára, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie ako podnikateľ, je jeho zdaniteľným príjmom.

Odpoveď zo dňa 25.1.2021

Podľa § 3 ods. 2 písm. a) ZDP predmetom dane nie je prijatá náhrada oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov, príjem získaný vydaním, darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí (ďalej len „nehnuteľnosť") alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty okrem príjmu z neho plynúceho a okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 5 ZDP alebo § 6 ZDP a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa.

Podľa § 9 ods. 2 písm. j) ZDP sú od dane oslobodené štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo poskytované vysokými školami a obdobné plnenia poskytované zo zahraničia, štipendiá poskytované žiakom podľa osobitného predpisu, podnikové štipendiá poskytované študentom vysokých škôl podľa osobitného predpisu, podpory a príspevky z prostriedkov nadácií a občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov vrátane nepeňažného plnenia, podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, vyšších územných celkov a štátnych fondov vrátane nepeňažného plnenia okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 a 6 ZDP, ak nejde o platby poskytnuté podľa osobitného predpisu.

Nepeňažné plnenie vo forme respiračných masiek, rúšok, antibakteriálnych gélov, ochranných rukavíc a plášťov poskytnuté z rozpočtu vyššieho územného celku pre ambulanciu lekára, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie ako podnikanie a dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. c) ZDP, je plnením prijatým v súvislosti s výkonom činnosti, z ktorej plynú príjmy podľa § 6 ZDP a predstavuje príjem, ktorý je predmetom dane a v súlade s § 9 ods. 2 písm. j) ZDP nie je oslobodený dane.

Lekár vykonávajúci zdravotnícke povolanie ako podnikanie zaradí toto nepeňažné plnenie medzi príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. c) ZDP.

Pre úplnosť uvádzame, že v aj prípade ak by nepeňažné plnenie vo forme respiračných masiek, rúšok, antibakteriálnych gélov, ochranných rukavíc a plášťov vyšší územný celok poskytol nie zo svojho rozpočtu, ale v postavení držiteľa – tretej osoby vymedzenej v § 2 písm. y) ZDP, prijaté nepeňažné plnenie by predstavovalo zdaniteľný príjem lekára vykonávajúceho zdravotnícke povolanie ako podnikanie, ktorý sa zaradí medzi príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. c) ZDP.