Zdanenie prijatých preddavkov z predaja nehnuteľnosti

Otázka

Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva v rámci svojej podnikateľskej činnosti stavia byty za účelom ich predaja. Výdavky na výstavbu bytov účtuje ako výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku. V prípade ich predaja dosiahne príjem z predaja hmotného majetku a pri uplatnení daňového výdavku postupuje podľa § 19 ods. 3 písm. b) prvého bodu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

Ako má daňovník postupovať pri zdanení príjmov, ak prijme v jednom zdaňovacom období zálohy za predaj nehnuteľností, pričom k predaju týchto nehnuteľností dôjde až v nasledujúcom zdaňovacom období.

 

Odpoveď zo dňa 28.10.2020

V prípade predaja nehnuteľnosti účtovanej v súlade s § 6 ods. 3 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) ako hmotný majetok, sa v deň jej predaja vyradí táto z knihy dlhodobého majetku. Príjem z predaja nehnuteľnosti sa v súlade s § 4 ods. 6 písm. d) postupov účtovania zaúčtuje v peňažnom denníku ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov podľa ZDP.

V súvislosti s predajom nehnuteľnosti sa v peňažnom denníku v rámci účtovných uzávierkových operácií zvýšia výdavky o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov podľa ZDP do položky výdavkov celkom a do položky výdavkov podľa § 4 ods. 6 písm. e) šiesty bod postupov účtovania.

Podľa § 17 ods. 1 písm. a) ZDP pri zisťovaní základ dane alebo daňovej straty sa vychádza u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 a 11 ZDP z rozdielu medzi príjmami a výdavkami.

V súlade s § 22 ods. 2 písm. b) ZDP sa nehnuteľnosti, ktorými sú budovy, považujú za odpisovaný hmotný majetok a to aj v prípade, ak boli obstarané za účelom ich ďalšieho predaja. V prípade ich predaja sa pri uplatnení daňového výdavku postupuje v súlade s § 19 ods. 3 písm. b) prvého bodu ZDP. Príjem z predaja hmotného majetku je v súlade s § 2 písm. h) ZDP zdaniteľným príjmom.

Ani postupy účtovania ani ZDP neustanovujú, že prijatá záloha za predaj hmotného majetku sa zahrnie medzi zdaniteľné príjmy nie v čase jej prijatia, ale až v čase vyradenia hmotného majetku v dôsledku jeho predaja. V súlade s vyššie uvedeným je záloha za predaj hmotného majetku súčasťou zdaniteľných príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom bola prijatá. Daňový výdavok podľa § 19 ods. 3 písm. b) prvého bodu ZDP sa uplatní v tom zdaňovacom období, v ktorom príde k vyradeniu nehnuteľnosti predajom, pričom v prípade predaja nehnuteľnosti, pri ktorej je výška výdavku limitovaná výškou dosiahnutého príjmu, sa daňový výdavok uplatní len do výšky príjmov z predaja (vrátane prijatej zálohy) zahrnutých do základu dane.