Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z podnikania > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Úhrada nedoplatku z RZZP po skončení podnikania (§ 32 ods. 12)

Úhrada nedoplatku z RZZP po skončení podnikania (§ 32 ods. 12)

Otázka

Daňovník skončil podnikateľskú činnosť k 31.01.2019. V septembri 2019 zaplatil nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia (ďalej len „RZZP“) vykonaného za rok 2018. Môže daňovník podať dodatočné daňové priznanie za rok 2018, v ktorom si zníži základ dane z príjmov z podnikania o zaplatené poistné z RZZP za rok 2018?

 Odpoveď zo dňa 27.5.2020

Podľa § 32 ods. 12 zákona o dani z príjmov (ďalej ZDP) ak daňovník po skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu (§ 17 ods. 9 ZDP) dodatočne príjme zdaniteľné príjmy súvisiace s týmito činnosťami alebo v súvislosti s týmito činnosťami dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené na tieto činnosti, o tieto prijaté alebo zaplatené sumy, zvýši príjmy alebo daňové výdavky za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom (§ 17 ods. 9 ZDP). Ak daňovník podá daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom, len z tohto dôvodu, neuplatní sa postup podľa osobitného predpisu. Ak je pre daňovníka výhodnejšie zahrnúť tieto prijaté alebo zaplatené sumy do základu dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom takéto sumy prijal alebo zaplatil, uplatní tento výhodnejší postup. Rovnako postupuje aj daňovník, ktorý vráti príjmy, ktoré zahrnul do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 až 8 ZDP v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach alebo dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené v súvislosti s príjmami podľa § 6 až 8 ZDP.

 Ak daňovník ku dňu skončenia podnikania (k 31.1.2019) účtoval v knihe záväzkov, resp. evidoval v evidencii záväzkov záväzok voči zdravotnej poisťovni z titulu nedoplatku z RZZP, pri skončení podnikania o tento záväzok upraví základ dane v súlade s § 17 ods. 8 písm. a) ZDP. Ak daňovník ku dňu skončenia podnikania neúčtoval v knihe záväzkov, resp. neevidoval v evidencii podľa § 6 ods. 11 ZDP očakávaný záväzok voči zdravotnej poisťovni z titulu nedoplatku z RZZP (nemal k dispozícii doklad, na základe ktorého je povinný záväzok účtovať, resp. evidovať, výška záväzku ku dňu skončenia podnikania nebola známa), o tento očakávaný záväzok základ dane podľa § 17 ods. 8 písm. a) ZDP neupraví. V takomto prípade pri následnej úhrade nedoplatku z RZZP v roku 2019, teda v roku, v ktorom daňovník skončil podnikanie, zahrnie daňovník zaplatený nedoplatok z RZZP do daňových výdavkov. Daňovník nemôže aplikovať ustanovenie § 32 ods. 12 ZDP, nemôže podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2018, nakoľko ku skončeniu podnikania došlo v roku 2019 a aj nedoplatok z RZZP bol daňovníkom zaplatený v roku 2019.