Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z podnikania > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpis záväzkov podnikateľa z dôvodu zrušenia konkurzu

Odpis záväzkov podnikateľa z dôvodu zrušenia konkurzu

Otázka
Žiadame o stanovisko, či odpísanie záväzkov fyzickej osoby s príjmami z podnikania, u ktorého prebehlo oddĺženie konkurzom, ktorý bol z dôvodu nedostatku majetku zrušený, sa považuje za odpustený dlh, ktorý je podľa § 6 ods. 5 písm. d) zákona o dani z príjmov zdaniteľným príjmom z podnikania.

Odpoveď zo dňa 9.3.2021
V súlade s § 6 ods. 5 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti je aj výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho obchodným majetkom.
Odpis záväzkov daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP pri konkurze alebo pri splátkovom kalendári, resp. pri zrušení konkurzu je nadväzne na znenie § 6 ods. 5 písm. d) ZDP príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.
Podľa § 9 ods. 1 písm. e) ZDP od dane je oslobodený príjem z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty [s odkazom na zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len zákon č. 7/2005 Z. z. )]  a z odpisu záväzkov pri konkurze alebo pri splátkovom kalendári, ktoré sú vykonané podľa osobitného predpisu (zákon č. 7/2005 Z. z.) vrátane odpisu záväzkov voči veriteľom, ktorí v konkurze neuplatnili svoje pohľadávky voči daňovníkovi; rovnako sa postupuje aj pri odpise záväzkov u daňovníka, ak dôjde k zrušeniu konkurzu podľa osobitného predpisu (s odkazom na § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.).
 Podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Ak u fyzickej osoby s príjmami z podnikania (§ 6 ods. 1 ZDP) príde k zrušeniu konkurzu, odpis záväzkov je v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) ZDP  oslobodený od dane len v prípade, ak k zrušeniu konkurzu dôjde podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. Ak k zrušeniu konkurzu príde z iných dôvodov, ako je vymedzené v § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., odpis záväzkov nie je oslobodený od dane a predstavuje zdaniteľný príjem podľa § 6 ods. 1 ZDP.