Príjem živnostníka dosiahnutý vo virtuálnej mene

Otázka

Daňovník, ktorý je živnostníkom, prijal odmenu za poskytnutie marketingových služieb vo virtuálnej mene, pričom hodnota na faktúre v eurách sa kvôli časovému odstupu nezhoduje s hodnotou prijatej virtuálnej meny. Takto nadobudnutú virtuálnu menu živnostník nepredal a stále ju vlastní. Kedy je živnostník povinný príjem z poskytnutej služby dosiahnutý vo virtuálnej mene zahrnúť do základu dane z príjmov zo živnosti, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva?

Odpoveď zo dňa 5.6.2019

V stanovisku vychádzame z predpokladu, že živnostník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, nie je platiteľom DPH.

Živnostník nadobudol virtuálnu menu v rámci inkasa pohľadávky, ktorá vznikla z titulu poskytnutia služby (ďalej len „pohľadávka“), pričom virtuálnu menu prijal ako platobný prostriedok. Živnostník dosiahol v dôsledku inkasa pohľadávky a nadobudnutia virtuálnej meny zdaniteľný príjem zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP. Nakoľko v danom prípade ide o individuálny obchod - predaj služby s následným nadobudnutím virtuálnej meny, môžu vznikať hodnotové rozdiely pri oceňovaní virtuálnej meny reálnou hodnotou.

Vznik pohľadávky vzniknutej z titulu poskytnutia služby živnostník zaúčtuje v knihe pohľadávok (hodnota pohľadávky v mene euro podľa faktúry, ďalej len „hodnota pohľadávky“) a v dôsledku inkasa predmetnej pohľadávky a nadobudnutia virtuálnej meny zaúčtuje v knihe pohľadávok zánik pohľadávky v sume zodpovedajúcej hodnote pohľadávky.
V knihe krátkodobého finančného majetku zaúčtuje prírastok virtuálnej meny v reálnej hodnote zistenej v momente inkasa pohľadávky na zvolenom verejnom trhu (ďalej len „reálna hodnota virtuálnej meny v čase jej nadobudnutia“).
V peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií zaúčtuje príjem z predaja služby, ako
• príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v členení „predaj výrobkov a služieb“ v sume zodpovedajúcej hodnote pohľadávky,
• príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v členení „ostatné príjmy“ v sume zodpovedajúcej kladnému rozdielu medzi reálnou hodnotou virtuálnej meny v čase jej nadobudnutia a hodnotou pohľadávky (nakoľko skutočná suma príjmu vo virtuálnej mene je v tomto prípade o túto sumu vyššia).

Prípadný budúci odplatný prevod virtuálnej meny nadobudnutej v dôsledku inkasa pohľadávky vzniknutej z titulu poskytnutia služby za euro živnostník zaúčtuje
• v knihe krátkodobého finančného majetku ako úbytok virtuálnej meny;
• v knihe pohľadávok vznik pohľadávky z titulu predaja virtuálnej meny a pri inkase pohľadávky zaúčtuje jej zánik;
• v peňažnom denníku
  - príjem z predaja virtuálnej meny, ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v členení „ostatné príjmy“,
  - v rámci uzávierkových účtovných operácií výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členení „ostatné výdavky“, pričom výdavkom je reálna hodnota virtuálnej meny v čase jej nadobudnutia, najviac však do výšky príjmu z predaja virtuálnej meny [§ 19 ods. 2 písm. v) v nadväznosti na § 25b ZDP].

Prípadnú budúcu výmenu virtuálnej meny nadobudnutej v dôsledku inkasa pohľadávky vzniknutej z titulu poskytnutia služby, za majetok, službu, alebo za inú virtuálnu menu, v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k výmene, živnostník zaúčtuje
• v knihe krátkodobého finančného majetku ako úbytok virtuálnej meny, resp. prírastok a úbytok, virtuálnej meny v prípade výmeny za inú virtuálnu menu;
• v knihe pohľadávok vznik pohľadávky z titulu predaja virtuálnej meny a pri inkase pohľadávky zaúčtuje jej zánik;
• v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií
  - príjem z predaja virtuálnej meny, ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v členení „ostatné príjmy“, pričom na ocenenie príjmu použije ocenenie vymieňanej virtuálnej meny reálnou hodnotou ku dňu jej výmeny za majetok, službu alebo za inú virtuálnu menu,
  - v rámci uzávierkových účtovných operácií výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členení „ostatné výdavky“, pričom výdavkom je reálna hodnota virtuálnej meny v čase jej nadobudnutia, najviac však do výšky príjmu z predaja virtuálnej meny [§ 19 ods. 2 písm. v) v nadväznosti na § 25b ZDP].