Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Poskytnutie služieb spracovávania bankoviek a mincí

Poskytnutie služieb spracovávania bankoviek a mincí

Otázka
Platiteľ vykonáva služby, akými sú preberanie peňažnej hotovosti z jednotlivých obchodných miest, spracovanie hotovosti, t. j. bankoviek a mincí, ktorým sa rozumie ich triedenie podľa počtu nominálnej hodnoty a ich balenie do vhodného obalového materiálu. V tejto súvislosti je vykonávaná najmä evidencia, prepočítanie, súpis jednotlivých nominálnych hodnôt a sumarizácia hotovosti podľa jednotlivých nominálov bankoviek a mincí spôsobom ustanoveným vo vyhláške NBS, vystavenie príslušných účtovných a iných dokladov, príprava a prevoz hotovostí do komerčnej banky za účelom vkladu na účet alebo na úschovu v banke, výbery z banky a dotácia jednotlivých obchodných miest hotovosťou v požadovanej skladbe nominálnych hodnôt bankoviek a mincí. Zároveň dodávateľ predmetných služieb zabezpečuje aj presun hotovosti medzi jednotlivými obchodnými miestami podľa operatívnych požiadaviek odberateľa. K uvedeným službám platiteľ zabezpečuje vzhľadom na ich povahu odvoz z obchodných miest a prevoz hotovosti do/z banky, medzi obchodnými miestami navzájom  dodržanie všetkých bezpečnostných opatrení v oblasti ochrany majetku. Platiteľ sa pýta, či činnosti, ktorý vykonáva možno považovať za oslobodené od dane podľa § 39 ods. 1 písm. i) zákona o DPH?


Odpoveď
Zdaniteľné plnenia oslobodené od dane sú upravené v SMERNICI RADY 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej „smernica 112“) v rámci HLAVY IX – Oslobodenie od dane, kapitoly 3 - Oslobodenie od dane pri iných činnostiach, čl. 135 bod 1. písm. e): Členské štáty oslobodia od dane transakcie vrátane dojednávania týkajúceho sa devíz, bankoviek a mincí používaných ako zákonné platidlo s výnimkou zberateľských mincí a bankoviek, t.j. zlatých, strieborných alebo iných kovových mincí, ako aj bankoviek, ktoré sa bežne nepoužívajú ako zákonné platidlo alebo ktoré sú predmetom numizmatického záujmu.

Na základe otázky platiteľa bez predloženia konkrétnych zmlúv, identifikácie dodávateľsko-odberateľských vzťahov možno vo všeobecnosti konštatovať, že striktným výkladom možno za transakcie týkajúce sa bankoviek a mincí používané ako zákonné platidlo považovať preberanie peňažnej hotovosti z jednotlivých obchodných miest, spracovanie hotovosti s vyhotovením príslušných dokladov, vkladanie hotovosti na účet, výbery z banky, dotácia obchodných miest hotovosťou. Je potrebné z transakcií týkajúcich sa bankoviek a mincí, teda z činností oslobodených od dane, vylúčiť odvoz a prevoz hotovosti do/z banky, medzi obchodnými miestami navzájom pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení. Prevoz a ochraňovanie hotovosti a činnosti s tým úzko spojené striktným výkladom transakcií týkajúcich sa bankoviek a mincí sa z oslobodenia vylučujú.
 
Posúdenie jednej komplexnej alebo viacerých služieb vyplýva zo zmluvne dohodnutých podmienok.  Ak sa určitá činnosť skladá z viacerých plnení, vzniká otázka, či sa má táto činnosť považovať za jedno plnenie s jedným základom dane alebo za viaceré odlišné a nezávislé plnenia, ktoré sa posudzujú samostatne. Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty je v jednotlivých prípadoch vhodné najprv vykonať analýzu konkrétneho zdaniteľného obchodu a pozrieť sa, aký cieľ majú jednotlivé prvky plnenia pre zákazníka. Na základe tejto analýzy bude možné určiť, či ide o jedno zložené plnenie s jedným základom dane alebo o viaceré odlišné plnenia. Nakoniec je potrebné stanoviť, o aký zdaniteľný obchod, ktorý je predmetom dane, ide, teda či ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Rovnako dôležité je posúdenie rozsahu zdaniteľného obchodu, najmä v prípadoch, keď jedno plnenie zahŕňa viaceré prvky. Z pohľadu dane z pridanej hodnoty je jedno zložené plnenie a jednotné zdanenie reálne, ale môžu existovať určité výnimky. Tieto môžu nastať v prípade uplatnenia oslobodenia od dane, kedy môže byť oslobodená od dane len časť transakcií a ďalej v prípade uplatňovania zníženej sadzby dane. V prípade oslobodených plnení sa Súdny dvor ES opiera o to, čo je účelom a zámerom plnenia, aký je cieľ oslobodenia od dane a či plnenie tomuto cieľu zodpovedá úplne alebo čiastočne.