Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Poskytovanie služby výuky plávania spoločnosťou s r.o.

Poskytovanie služby výuky plávania spoločnosťou s r.o.

Otázka: 
Platiteľ dane – spoločnosť  s r. o. (ďalej iba spoločnosť) - vykonáva športovú činnosť podľa zákona o športe. Spoločnosť je zapísaná v „registri právnických osôb v športe“, ktoré vedie Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. Spoločnosť poskytuje služby výuky plávania pre deti od 0-6 rokov a nevykonáva nijakú inú činnosť. Má 5 zamestnancov, platí nájom za priestory, režijné náklady a má iné výdavky súvisiace výlučne s rozvojom svojej činnosti (napr. školenia trénerov a pod.)
Spoločnosť po dohode s majiteľom budovy a pozemku, kde vykonáva momentálnu činnosť, plánuje v nasledujúcom období sa stať investorom výstavby nového, väčšieho bazéna, kde bude vykonávať svoju činnosť (výuku plávania) pre deti vo veku 6-14 rokov. Pýta sa, či je povinná odvádzať DPH z tržieb, ktoré má z prijatých platieb súvisiacich s výukou plávania a tieto tržby (zisky) plánuje použiť na financovanie výstavby nového bazénu a teda uskutočniť rozvoj svojich služieb.

 
Odpoveď:
Oslobodenia uvedené v čl. 132  smernice 2006/112/ES predstavujú samostatné pojmy práva Spoločenstva, ktorých účelom je vyhnúť sa rozdielnemu uplatňovaniu DPH.    Cieľom predmetných ustanovení je podpora určitých činností vo verejnom záujme, konkrétne služieb úzko súvisiacich so športom alebo telesnou výchovou, ktoré poskytujú neziskové organizácie osobám venujúcim sa športu alebo telesnej výchove (C-246/04 Turn- und Sportunion Waldburg, C-124/96 Komisia/Španielsko, C-150/99 Stockholm Lindopark, C-174/00 Kennemer Golf).  
Posúdenie, či organizácia je alebo nie je nezisková, riešil Súdny dvor v rozsudku C-174/00, kde uviedol, že organizáciu je možné považovať pre účely uplatnenia čl. 132 ods. 1 písm. m) smernice    za neziskovú vtedy, ak sa zohľadní hlavný účel, pre ktorý bola organizácia vytvorená, t. j. na rozdiel od ziskovej organizácie cieľom tejto nesmie byť dosahovanie zisku pre jej členov. Oslobodenie od DPH podľa predmetného ustanovenia sa posudzuje na základe zamerania organizácie, z čoho vyplýva, že predmetná organizácia nesmie mať za cieľ produkovanie zisku. Ak organizácia produkuje zisk a dokonca sa snaží dosahovať zisk sústavne, neovplyvňuje to zaradenie organizácie ako neziskovej, pokiaľ sa ukáže, že tieto zisky na nerozdeľujú medzi členmi ako podiely a celá suma dosiahnutého zisku sa použije na pokračovanie alebo zdokonaľovanie poskytovania služieb. Organizáciu je teda možné zaradiť do kategórie neziskových organizácií aj v tom prípade, ak sústavne dosahuje zisk, ktorý následne celý použije na ďalší rozvoj svojich služieb. Súčasne zaradenie organizácie do kategórie neziskových organizácií je podmienené posúdením všetkých činností tvoriacich predmet činnosti organizácie. 

Vzhľadom na uvedené znenie § 33 zákona o DPH upravuje osobu, poskytujúcu služby úzko súvisiace so športom a telesnou výchovou, všeobecným spôsobom ako právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá  spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2.  

Spoločnosť s r.o. uvádza, že bude v budúcnosti poskytovať len služby výuky plávania a žiadnu inú činnosť nebude vykonávať. Pokiaľ činnosť, ktorú bude vykonávať, tzn. výuka plávania, bude spĺňať podmienky oslobodenia od DPH podľa § 33 zákona o DPH, nemá spoločnosť ako platiteľ dane právo na odpočítanie dane z prijatých plnení podľa § 49 ods. 3 zákona o DPH, na výstupe (na svoje plnenia)  nebude uplatňovať DPH, a preto nie je dôvodná jeho registrácia pre DPH.        

 

Dátum vydania stanoviska: 12.5.2021