Vzdelávanie Ukrajincov

Otázka: 
Súkromná jazyková škola, neplatiteľ DPH, uskutočnila kurz slovenského jazyka pre odídencov z Ukrajiny. Predmetný kurz slovenského jazyka poskytuje súkromná jazyková škola na základe dohody s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) uzatvorenej v zmysle § 54 ods. 5 zák. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o službách zamestnanosti), ktorý tieto kurzy aj financuje. Príspevok poskytnutý ÚPSVaR pozostáva v súlade s dohodou a cit. zákonom  o zamestnanosti  z príspevku na vzdelávací kurz a paušálneho príspevku na pokrytie časti nevyhnutných osobných výdavkov súvisiacich s účasťou na vzdelávacom kurze a je hradený z prostriedkov štátneho rozpočtu.   Otázkou subjektu je, či je možné uplatniť oslobodenie od DPH podľa § 31 zákona o DPH a v tej súvislosti, či hodnota poskytnutého kurzu vstupuje do obratu podľa § 4 ods. 7 zákona o DPH? 

Odpoveď:
Podľa § 31 ods. 1 písm. c) zákona o DPH sú oslobodené od dane výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované ako odborný výcvik a rekvalifikácia poskytované podľa osobitného predpisu s odvolávkou na zákon o službách zamestnanosti. Pojmy „odborný výcvik“ a „rekvalifikácia“ boli novelizáciou zákona o službách zamestnanosti nahradené pojmom „vzdelávanie a príprava pre trh práce“,  ktorý upravuje § 44 a nasl. zákona o službách zamestnanosti. Vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzačovi o zamestnanie môže zabezpečiť aj právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva alebo zabezpečuje činnosti podľa zákona o službách zamestnanosti, najmä pri sprostredkovaní zamestnania, odborných poradenských službách, vzdelávaní a príprave pre trh práce, na základe uzatvorenej písomnej dohody s ústredím (§ 46 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti). Takouto osobou je teda súkromná jazyková škola, ktorá uzatvorila za týmto účelom v zmysle § 54 ods. 5 zákona o službách zamestnanosti  dohodu s ústredím.
Podľa § 54 ods. 5 zákona o službách zamestnanosti sa za aktívne opatrenia na trhu práce považujú aj projekty a programy na podporu integrácie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je žiadateľom o azyl, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému sa poskytlo dočasné útočisko, s cieľom uľahčiť jeho sociálne začlenenie a integráciu na trh práce poskytovaním  nástrojov a služieb podporujúcich zlepšenie jeho zamestnateľnosti a uplatnenia sa na trhu práce, ktoré realizuje ústredie alebo úrad.    
Aktívnym opatrením na trhu práce je aj  na základe dohody právnickej osoby/fyzickej osoby s ústredím realizovaný projekt/program, ktorým je kurz slovenského jazyka, poskytnutý štátnym príslušníkom Ukrajiny, ktorí:
- požiadali o azyl,
- majú udelený azyl alebo
- majú poskytnuté dočasné útočisko.
Splnením uvedených podmienok (dohoda uzatvorená s ÚPSVaR, postavenie účastníkov kurzu, financovanie z prostriedkov ŠR SR) dochádza k naplneniu pojmu „vzdelávanie a príprava pre trh práce“ a teda aj ustanovenia § 31 ods. 1 písm. c) zákona o DPH.
Podľa § 4 ods. 7 zákona o DPH do obratu o. i. nevstupuje hodnota tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 31 zákona o DPH.      


 

Dátum vydania stanoviska: 23.8.2022