Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Predaj obedov súkromnou jedálňou pre žiakov

Predaj obedov súkromnou jedálňou pre žiakov

Otázka: 
Živnostník-platiteľ dane prevádzkuje súkromnú jedáleň. Okrem predaja obedov iným osobám poskytuje aj prípravu a výdaj stravy žiakom verejnej základnej školy, pričom uplatňuje ceny stravy podľa finančného pásma zverejneného Ministerstvom školstva. Je zaradený do siete školských jedální. Stravu hradia zákonní zástupcovia priamo živnostníkovi. Taktiež zabezpečuje stravu žiakom pre blízke školy formou dovozu, v tom prípade fakturuje stravu priamo školskému zariadeniu. Ide z pohľadu zákona o DPH o dodanie s oslobodením v prípade stravy pre žiakov? Je v tomto prípade rozdiel ak by stravu poskytoval žiakom súkromnej škole?

Odpoveď:
Podľa § 31 ods. 1 zákona o DPH sú od dane oslobodené výchovné a vzdelávacie služby poskytované podľa osobitných predpisov, ktorým je zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. Rovnako oslobodené od dane sú výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2 zákona o DPH a výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované ako odborný výcvik a rekvalifikácia poskytované podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. V nadväznosti na ustanovenie § 30 ods. 2 zákona o DPH sú od dane oslobodené aj výchovné a vzdelávacie služby poskytované právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu alebo viac z týchto podmienok:
a)    vykonáva činnosť na iný účel, ako je dosahovanie zisku, a akýkoľvek prípadný zisk musí byť v plnom rozsahu určený na pokračovanie alebo zlepšenie dodávaných služieb,
b)    je zriadená a spravovaná na zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré nemajú priamy alebo nepriamy finančný prospech na výsledkoch tejto činnosti,
c)    uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi alebo ceny neprekračujúce takto schválené ceny a pri službách, ktoré nepodliehajú povinnosti schválenia ceny, uplatňujú nižšiu cenu, ako za obdobné služby uplatňujú osoby, ktorých cieľom je dosiahnuť takouto činnosťou zisk.

Podľa § 31 ods. 2 zákona o DPH je od dane oslobodené aj dodanie tovaru a dodanie služieb úzko súvisiacich so vzdelávacími službami poskytovanými v zmysle odseku 1 osobami, ktoré poskytujú výchovné služby a vzdelávacie služby podľa ods. 1.
      Článok 132 smernice 2006/112 stanovuje oslobodenia od dane, ktoré, majú za cieľ zvýhodniť určité činnosti verejného záujmu. Tieto oslobodenia sa však netýkajú všetkých činností vo verejnom záujme, ale len tých, ktoré sú v ňom vymenované a podrobne opísané. Podľa judikatúry Súdneho dvora uvedené oslobodenia od dane predstavujú autonómne pojmy práva Únie, ktorých cieľom je vyhnúť sa rozdielnemu uplatňovaniu systému DPH v jednotlivých členských štátoch. Výrazy použité na označenie oslobodení od dane uvedených v článku 132 smernice 2006/112 sa majú vykladať doslovne, keďže predstavujú výnimky zo všeobecnej zásady vyplývajúcej z článku 2 tejto smernice, podľa ktorej sa DPH vyberá z každého plnenia uskutočneného zdaniteľnou osobou za protihodnotu. Toto pravidlo doslovného výkladu však neznamená, že výrazy použité na definovanie oslobodení stanovených v uvedenom článku 132 sa majú vykladať spôsobom, ktorý by tieto oslobodenia zbavil ich účinkov. Konkrétnejšie treba uviesť, že zo znenia článku 132 ods. 1 písm. i) smernice 2006/112 (implementovaného do § 31 zákona o DPH)  vyplýva, že oslobodenie od dane, ktoré je uvedené v tomto ustanovení, podlieha jednak podmienke týkajúcej sa povahy poskytovanej služby, či už ide o výchovu detí alebo mládeže, školské alebo univerzitné vzdelávanie, odbornú prípravu alebo rekvalifikáciu, alebo o služby, ktoré „s nimi úzko súvisia“, a jednak podmienke týkajúcej sa poskytovateľa služby, aby uvedené služby poskytovali „subjekty, ktoré sa spravujú verejným právom a majú takéto ciele… alebo iné subjekty, ktorých ciele dotknutý členský štát uznáva za podobné cieľom subjektu, ktorý sa spravuje verejným právom v oblasti vzdelávania. Spomínaný článok smernice o DPH neobsahuje žiadnu definíciu „úzko súvisiacich“ transakcií, ktoré sú v ňom uvedené. Uplatnenie oslobodení plnení „úzko súvisiacich“ so vzdelávaním podlieha v každom prípade trom podmienkam stanoveným čiastočne v článkoch 132 a 134 smernice 2006/112, a to v podstate, že po prvé, tak hlavné plnenie, ako aj poskytnutie služieb, ktoré sú s ním úzko spojené, sú uskutočňované zariadeniami, na ktoré sa vzťahuje článok 132 ods. 1 písm. i) tejto smernice, po druhé, tieto služby sú nevyhnutné na uskutočnenie transakcií oslobodených od dane, a po tretie, hlavným cieľom týchto služieb nie je, aby tieto zariadenia získali dodatočné príjmy prostredníctvom uskutočňovania transakcie, ktorá priamo konkuruje transakciám obchodných spoločností podliehajúcich DPH. Poskytovanie stravovacích služieb preto možno považovať za „úzko súvisiace“ s týmito službami, len ak je skutočne uskutočnené ako vedľajšie plnenie k vzdelávaniu poskytovanom dotknutým zariadením, ktoré je hlavným plnením, a ktoré nepredstavuje cieľ samo o sebe, ale iba prostriedkom lepšieho využitia hlavnej služby (pozri Horizon College, C 434/05).  

       Z uvedeného vyplýva, že v režime oslobodenia od dane môže dodať tovary a služby, ktoré úzko súvisia s výchovnými a vzdelávacími službami, len platiteľ dane, ktorý poskytuje výchovné a vzdelávacie služby. V danom prípade živnostník nemôže uplatniť oslobodenie od dane podľa § 31 ods. 2 zákona o DPH ani v prípade dodania stravy priamo žiakom ani v prípade dodania stravy škole, pretože stravovacie služby nie sú poskytnuté osobou, ktorá poskytuje výchovné a vzdelávacie služby podľa § 31 ods. 1 zákona o DPH.


 

Dátum vydania stanoviska: 9.6.2022