Poskytovanie IT kurzov

Otázka:
Spoločnosť – platiteľ (nie je základnou, strednou a ani vysokou školou resp. školským zariadením) poskytuje záujemcom IT kurz, ktorý nie je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR, hlavným účelom poskytovania týchto IT kurzov je dosahovanie zisku. Školiteľ nemá uzatvorenú písomnú dohodu s ÚPSVaR o poskytovaní tohto kurzu ale v niektorých prípadoch majú  záujemcovia o kurz uzatvorenú písomnú dohodu s ÚPSVaR o poskytnutí príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie. Spoločnosť na poskytovaný IT kurz získala na základe splnenia podmienok akreditácie podľa § 10 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov, akreditáciu od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa ustanovenia § 9 ods. 2 uvedeného zákona.
Otázkou subjektu je, či spoločnosť môže uplatniť na poskytnutie tohto IT kurzu oslobodenie od dane podľa § 31 ods. 1 písm. c) zákona o DPH alebo má uplatniť 20% DPH?

Odpoveď:
Podľa článku 132 bod 1. písm. i) smernice 2006/112/ES (ďalej „smernica o DPH“) členské štáty oslobodia od dane vzdelávanie detí a mládeže, školské alebo univerzitné vzdelávanie, odbornú prípravu alebo rekvalifikáciu vrátane poskytovania služieb a dodania tovaru, ktoré s nimi úzko súvisia, subjektmi, ktoré sa spravujú verejným právom a majú takéto ciele alebo inými subjektmi, ktorých ciele dotknutý členský štát uznáva za podobné.

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ činnosti oslobodené od dane predstavujú autonómne pojmy práva Spoločenstva, ktorých účelom je zabrániť rozdielnemu uplatňovaniu režimu DPH v jednotlivých členských štátoch. Výrazy použité na označenie oslobodenia od dane majú sa vykladať doslovne, keďže oslobodenie predstavuje výnimku zo všeobecnej zásady, podľa ktorej sa DPH vyberá z každého dodania tovaru a každého poskytnutia služieb, ktoré zdaniteľná osoba uskutoční za protihodnotu. Výklad týchto pojmov musí byť v súlade s cieľmi sledovanými oslobodením od dane a musí rešpektovať požiadavky zásady daňovej neutrality, ktorá je vlastná spoločnému systému DPH. Toto pravidlo doslovného výkladu neznamená, že by sa oslobodenie od dane malo vykladať spôsobom, ktorý by mu odnímal jeho účinky. 
Súdny dvor sa s článkom 132 ods. 1 písm. i) v spojení s čl. 133 a 134 smernice o DPH zaoberá napr. v rozsudku C-319/12 MDPP. V bode 26 cit. rozsudku Súdny dvor uvádza, že cieľom oslobodenia od dane je zabezpečenie priaznivejšieho zaobchádzania v oblasti DPH s poskytovaním vzdelávacích služieb, čo má uľahčiť prístup k týmto službám, lebo zamedzuje dodatočným nákladom, ktoré by vyplývali z ich zdanenia DPH. V bode 27 a 28 cit. rozsudku sa konštatuje, že vzhľadom na tento cieľ komerčný charakter činnosti nevylučuje, že má charakter činnosti vo všeobecnom záujme a rovnako výraz „subjekt“ v kontexte čl. 132 ods. 1 písm. i) smernice o DPH je v zásade dostatočne široký na to, aby zahŕňal súkromné subjekty, ktoré sú zamerané na vytváranie zisku. Zároveň v bode 30 cit. rozsudku ďalej Súdny dvor uvádza, že čl. 133 prvý odsek písm. a) smernice o DPH upravujúci fakultatívnu podmienku, ktorú môžu členské štáty dodatočne uložiť na poskytnutie niektorých oslobodení od dane uvedených v čl. 132 ods. 1 tejto smernice, priznáva členským štátom právo, ale neukladá povinnosť, aby vyhradili oslobodenie od dane upravené okrem iného v jej čl. 132 ods. 1 písm. i) subjektom, ktoré sa nespravujú verejným právom a ktoré nie sú systematicky zamerané na vytváranie zisku. 
Je vecou členského štátu, aby určil, ktoré subjekty poskytujúce vzdelávacie služby vrátane odbornej prípravy alebo rekvalifikácie, sledujú ciele porovnateľné so vzdelávaním poskytovaným štátom, resp. subjektmi, ktoré sa spravujú verejným právom.

Článok 132 ods. 1 písm. i) a j) smernice o DPH je právnym základom pre § 31 zákona o DPH. Podľa § 31 ods. 1 písm. c) zákona o DPH oslobodené od dane sú východné a vzdelávacie služby poskytované ako odborný výcvik a rekvalifikácia poskytované podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).
S odkazom na zákon o službách zamestnanosti a v ňom použitú terminológiu, pod vzdelávacími službami poskytovanými ako odborný výcvik a rekvalifikácia podľa tohto zákona treba rozumieť vzdelávacie služby spadajúce pod vzdelávanie a prípravu pre trh práce,  ktoré upravuje § 44 a nasl. ustanovenia zákona o službách zamestnanosti. Vzdelávanie a príprava pre trh práce na účely tohto zákona je teoretická príprava alebo praktická príprava uchádzača o zamestnanie alebo zamestnanca, ktorú si vyžaduje jeho uplatnenie na trhu práce a ktorá umožňuje získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti na účel pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie vo vhodnom zamestnaní alebo na účel udržania zamestnanca v zamestnaní. Vzdelávanie a prípravu na trh práve zabezpečuje ústredie a úrad v národných alebo pilotných projektoch vzdelávania a prípravy pre trh práce schválených ministerstvom. Vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzačovi o zamestnanie môže zabezpečiť aj právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva alebo zabezpečuje činnosti podľa zákona o službách zamestnanosti, najmä pri sprostredkovaní zamestnania, odborných poradenských službách, vzdelávaní a príprave pre trh práce, na základe uzatvorenej písomnej dohody s ústredím (§ 46 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti). 
Na základe vyššie uvedeného uvádzame, že vzhľadom na kritériá a nastavenie právnej úpravy služieb zamestnanosti sa v Slovenskej republike subjektmi na účely článku 132 ods. 1 písm. i) smernice o DPH a § 31 ods. 1 písm. c) zákona o DPH, ktoré poskytujú vzdelávacie služby ako odborný výcvik a rekvalifikáciu, rozumejú subjekty (nezávislí poskytovatelia vzdelávania), ktoré majú uzatvorenú písomnú dohodu s ÚPSVaR na poskytnutie vzdelávania/rekvalifikácie.
A preto, nakoľko spoločnosť nemá uzatvorenú písomnú dohodu na poskytnutie IT kurzov s ÚPSVaR, nie sú naplnené podmienky osobitného predpisu, na ktorý sa zákon o DPH v ustanovení § 31 ods. 1 písm. c) odvoláva, a teda dodanie IT kurzu nie je oslobodené od dane podľa § 31 ods. 1 písm. c) zákona o DPH. Spoločnosť na dodanie IT kurzov uplatní základnú sadzbu dane 20 %.

Na uvedené nemá vplyv skutočnosť, či úrad práce, sociálnych vecí a rodiny záujemcovi o vzdelávanie nakoniec poskytne príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce. 
 

Dátum vydania stanoviska: 21.12.2023