Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Celoživotné vzdelávanie poskytnuté verejnou vysokou školou

Celoživotné vzdelávanie poskytnuté verejnou vysokou školou

Otázka:
Daňový subjekt uvádza, že verejná vysoká škola poskytuje celoživotné vzdelávanie v zmysle § 2 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. Pýta sa, že keď v rámci celoživotného vzdelávania poskytuje vzdelávacie služby ako „Univerzita tretieho veku“, či môže dané služby oslobodiť od dane podľa § 31 zákona o DPH?  Za vzdelávacie služby poskytnuté univerzitou tretieho veku sa považuje vzdelávanie osobám spravidla starším ako 40 rokov. Po ukončení trojročného štúdia je prihláseným vydané aj osvedčenie o ukončení vybraného študijného odboru.

Odpoveď:
Podľa § 31 ods. 1 písm. a) cit. zákona o DPH sú oslobodené od dane výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované podľa osobitných predpisov, medzi ktoré o. i. patrí aj zák. č. 131/2002 z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 1 ods. 4 písm. e) tohto zákona vysoké školy napĺňajú svoje poslanie poskytovaním ďalšieho vzdelávania a organizovaním vzdelávania a organizovaním atestácií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ďalšie vzdelávanie upravuje zák. č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vzdelávaní“). Podľa § 2 ods. 1 zákona o vzdelávaní celoživotné vzdelávanie sú všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti. Celoživotné vzdelávanie ako základný princíp výchovy a vzdelávania uplatňovaný vo vzdelávacej sústave Slovenskej republiky tvorí:
a)    školské vzdelávanie a
b)    ďalšie vzdelávanie nadväzujúce na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní.
Podľa § 1 ods. 2  zákona o vzdelávaní sa tento zákon nevzťahuje na nadobúdanie, hodnotenie a overovanie odbornej kvalifikácie na účely výkonu povolaní podľa osobitných predpisov, na prípravu na výkon odborných činností podľa osobitných predpisov, na vzdelávanie uskutočňované podľa osobitného predpisu a na vzdelávanie uskutočňované na vysokých školách podľa zákona o vysokých školách

Z uvedeného vyplýva, že ďalšie vzdelávanie poskytované vysokou školou  nie je plnením oslobodeným od dane podľa § 31 ods. 1 písm. a) cit. zákona o DPH, a preto podlieha dani a uplatňuje sa naň sadzbe dane 20 % v zmysle § 27 ods. 1 cit. zákona o DPH.

 

Dátum vydania stanoviska: 19.4.2021