Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Čo sa zahŕňa do nákladov vo výške 40 % pre účely uplatnenie § 38 zákona o DPH

Čo sa zahŕňa do nákladov vo výške 40 % pre účely uplatnenie § 38 zákona o DPH

Otázka: 
Otázkou subjektu je, ako sa v § 38 ods. 1 písm. b) zákona o DPH berie  "náklady na tieto stavebné práce sú vo výške najmenej 40 % z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác"- či hodnotu stavby porovnáva s hodnotou stavebných prác s DPH alebo bez DPH? Je pre správne posúdenie tejto hodnoty podstatné rozlišovať, v akom daňovom režime sa bude predávať daná stavba – či dôjde k zdaneniu predávanej nehnuteľnosti alebo dôjde k oslobodeniu od DPH pri jej predaji? Je potrebné do hodnoty 40 % započítavať len stavebné práce, ktorými sa uskutočňuje stavba alebo do tejto hodnoty je potrebné započítavať všetky súvisiace práce so stavbou - projektová dokumentácia, stavebný dozor, inžinierske činnosti a podobne?

Odpoveď:
Keďže ustanovenia § 38 ods. 1 písm. b) a c) ani ustanovenie § 38 ods. 7 písm. b) a c) zákona o DPH neponíma konkrétne o daňových či účtovných nákladoch, ale o nákladoch na stavebné práce obecne, máme za to, že platiteľ dane do celkovej sumy nákladov na stavebné práce má zahrnúť základ dane a DPH zo všetkých prijatých stavebných prác vrátane tovaru, ktorý bol dodaný samostatne a bol pri stavebných prácach spotrebovaný a to bez rozdielu, či je tovar alebo poskytnutá služba v režime s daňou alebo v režime prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia a či následne dôjde k zdaneniu predávanej nehnuteľnosti alebo platiteľ dane predá nehnuteľnosť oslobodenú od dane podľa § 38 zákona o DPH, za podmienky, že hodnota stavby pred začatím stavebných prác je vrátane dane (DPH). V prípade, ak hodnota stavby pred začatím stavebných prác je bez dane (DPH), platiteľ dane do celkovej sumy nákladov na stavebné práce nezahrnie DPH.

Čo je hodnotou stavby pred začatím stavebných prác na účely § 38 ods. 1 a ods. 7 je striktne uvedené v zákone o DPH nasledovne:
„Hodnotou stavby pred začatím stavebných prác sa na účely § 38 ods. 1 zákona o DPH rozumie hodnota, ktorá nie je nižšia ako cena porovnateľnej stavby na voľnom trhu v čase pred začatím stavebných prác.“ 
„Hodnotou bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru pred začatím stavebných prác sa na účely § 38 ods. 7 zákona o DPH rozumie hodnota, ktorá nie je nižšia ako cena porovnateľného bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru na voľnom trhu v čase pred začatím stavebných prác.“ 

Je na platiteľovi dane, aby preukázal skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane a to akýmkoľvek spôsobom. Vo všeobecnosti platí, že keďže DPH je neoddeliteľnou súčasťou ceny, považuje sa cena za cenu vrátane DPH, ak z niečoho výslovne nevyplýva, že je to cena bez DPH. Môže to vyplývať zo znaleckého posudku, z prislúchajúcej dokumentácie, alebo je to aj priamo pri cene uvedené.
Ďalej uvádzame, že do hodnoty prestavby sa musia započítať všetky náklady, ktoré s prestavbou súvisia tzn. náklady, ktorý sú mu fakturované jeho dodávateľmi ako aj náklady, ktoré v súvislosti s rekonštrukciou vzniknú samotnému platiteľovi.

 

Dátum vydania stanoviska: 25.7.2022