Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Činnosť karanténneho miesta/zariadenia

Činnosť karanténneho miesta/zariadenia

Otázka:
na základe vzniku krízovej situácie COVID-19 a rozhodnutia krízového štábu SR, že osoby podozrivé na ochorenie COVID-19, ktoré sa vracajú z postihnutých oblastí nebudú ako za štandardných okolností umiestňované a vyšetrované na infekčných oddeleniach v nemocniciach (asi pre nedostatočnú kapacitu nemocníc), ale keďže sa pre istotu rátalo s prudkým nárastom ochorení, za miesto krízovej starostlivosti o pacientov a osoby repatriantov boli stanovené aj ubytovacie a kúpeľné zariadenia štátu (poskytujú karanténnu /zdravotnú/ starostlivosť repatriantom ako aj osobám pozitívne testovaným na COVID-19 do ich uzdravenia).
Karanténa starostlivosť o repatriantov (u ktorých sa čaká na výsledky testov) a o osoby ktoré boli pozitívne testované na COVID-19 pozostáva okrem iného v zabezpečení ubytovania, stravy, pravidelných zdravotných kontrol a testovania uvedených osôb počas doby ich liečenia, alebo počas doby nevyhnutej na potvrdenie, že podozrenie na COVID-19 sa nepotvrdilo.
Subjekt sa pýta, či poskytovanie karanténnej (teda štátom nariadenej krízovej zdravotnej starostlivosti) o osoby, ktoré sú v ubytovacích a kúpeľných zariadeniach štátu, je v zmysle zákona od DPH oslobodené od DPH? Subjekt vo svojom podaní uvádza, že sa jedná o neodkladnú zdravotnú starostlivosť nariadenú štátom.

 
Odpoveď:
S danou problematikou vo veci uplatnenia § 29 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) pri činnosti karanténnych miest  sa FR SR obrátilo na  Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré je oprávnenou osobou sa vyjadriť k zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ktoré uviedlo:

Podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti upravuje zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa podľa § 7 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. poskytujú v zdravotníckom zariadení. Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. zdravotnícke zariadenia možno prevádzkovať len na základe povolenia alebo rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta, pričom povolenia sa vydávajú na zdravotnícke zariadenia
a) ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
b) ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo
c) lekárenskej starostlivosti.

Zákon č. 576/2004 Z. z. v § 13 explicitne ustanovuje, že službou súvisiacou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je
a) poskytovanie stravovania počas poskytovania ústavnej starostlivosti,
b) poskytovanie pobytu na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti,
c) spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme na účely zdravotného poistenia,
d) pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti,
e) vypracovanie lekárskeho posudku,
f) poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie.
Z toho vyplýva, že službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nemožno poskytovať samostatne bez predchádzajúceho alebo prebiehajúceho poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Na základe vyššie uvedeného činnosť karanténneho miesta určeného na izoláciu fyzických osôb, ktorým bolo nariadené opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (izolácia v domácom prostredí alebo v zdravotníckom zariadení, prípadne inom určenom zariadení, zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad, karanténne opatrenia), nemožno považovať za službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nie je ani možné karanténne miesto považovať za niektorý z druhov zdravotníckych zariadení. Karanténne zariadenia boli zriadené len na izoláciu osôb a následné pretestovanie pre zníženie rizika, resp. elimináciu infekcie po príchode z rizikových krajín, nie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, bez ohľadu na to v akom zariadení sa takéto zariadenie zriadilo. Lekársky dohľad bol zabezpečovaný len v prípade akútnych stavov, a to prostredníctvom Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. V karanténnych zariadeniach nebol prítomný zdravotnícky personál a ani sa neposkytovala zdravotná starostlivosť.

Činnosť karanténneho miesta/zariadenia nie je preto službou oslobodenou od dane podľa § 29 zákona o DPH, ale  podlieha DPH (sadzba dane 20%).  


Dátum vydania stanoviska: 1.12.2020