Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Podnikové kombinácie > Stanoviská FR SR > Odpis pohľadávky zo zmluvnej pokuty nadobudnutej zlúčením

Odpis pohľadávky zo zmluvnej pokuty nadobudnutej zlúčením

Otázka

Môže právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie daňovo odpísať nepremlčanú pohľadávku nadobudnutú zlúčením v reálnych hodnotách podľa § 17c ods. 4 písm. b) zákona o dani z príjmov, ak ide o pohľadávku z neinkasovanej zmluvnej pokuty zaúčtovanej v roku 2014, ktorá nikdy nebola zahrnutá do zdaniteľných príjmov?

Odpoveď

V predloženom prípade ide pohľadávku z neuhradenej zmluvnej pokuty účtovanej do výnosov veriteľa v roku 2014, ktorá v súlade s ustanovením § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov účinným do 31.12.2014 nebola zahrnutá do základu dane v zdaňovacom období 2014, ani v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.

Právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie použije v súlade s § 17 ods. 13 písm. c) zákona o dani z príjmov pri zisťovaní základu dane postup podľa § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov účinného do 31.12.2014, podľa ktorého sa právo zahrnutia pohľadávky po jej úhrade do základu dane prenáša priamo na právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie.

Právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie zahrnuje do základu dane v súlade s § 17c ods. 4 písm. b) zákona o dani z príjmov daňový výdavok podľa § 19 zákona o dani z príjmov pri odpise nepremlčanej pohľadávky nadobudnutej zlúčením, splynutím alebo rozdelením obchodných spoločností alebo družstiev ocenenej reálnou hodnotou, ktorá nesmie byť vyššia ako jej menovitá hodnota, sumu najviac do výšky stanoveného percenta z reálnej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva v závislosti od dĺžky uplynutej doby odo dňa nadobudnutia pohľadávky pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev.

Ustanovenie § 17c ods. 4 písm. b) zákona o dani z príjmov je považované za špecifické ustanovenie (lex specialis), ktoré špecificky upravuje rozsah a časový rámec zahrnutia odpisu pohľadávky do daňových výdavkov právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie, ktorý by podľa platných ustanovení § 19 ods. 2 písm. h) a r) zákona o dani z príjmov nemal možnosť zahrnúť odpis nepremlčanej pohľadávky nadobudnutej zlúčením, splynutím alebo rozdelením obchodných spoločností alebo družstiev ocenenej reálnou hodnotou do daňových výdavkov.

Pri posudzovaní možnosti zahrnutia odpisu pohľadávky do daňových výdavkov právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie však aj naďalej primerane platia všeobecné princípy a zásady pre odpis pohľadávok vymedzené v ustanovení § 19 ods. 2 písm. h) a r) v nadväznosti na § 20 ods. 4 alebo 14 zákona o dani z príjmov, medzi ktoré patrí aj väzba pohľadávky na zdaniteľný príjem zahrnutý do základu dane.

Na základe uvedeného odpis nepremlčanej pohľadávky zo zmluvnej pokuty, zaúčtovanej do výnosov daňovníka zrušeného bez likvidácie v roku 2014, nadobudnutej zlúčením, splynutím alebo rozdelením obchodných spoločností alebo družstiev, ktorá nebola uhradená, a tak v súlade s právnymi predpismi platnými v roku 2014 nebola zahrnutá do základu dane daňovníka zrušeného bez likvidácie, nie je možné zahrnúť do daňových výdavkov právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie.