Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Podnikové kombinácie > Stanoviská FR SR > Zlúčenie v reálnych hodnotách - úpravy základu dane pri tvorbe OP k finančnému majetku

Zlúčenie v reálnych hodnotách - úpravy základu dane pri tvorbe OP k finančnému majetku

Otázka

Daňovník zrušený bez likvidácie v dôsledku zlúčenia znižuje základ dane v súlade s § 17c ods. 1 písm. d) ZDP o rozdiel vo výške vytvorených opravných položiek podľa účtovných predpisov a opravných položiek, ktoré už boli zahrnuté do základu dane podľa § 20 ZDP, pričom súčasťou tohto rozdielu nie sú opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému nehmotnému majetku.
V prípade, ak by daňovník zanikajúci bez likvidácie z dôvodu zlúčenia mal zaúčtovanú opravnú položku k finančnému majetku (napr. cenným papierom, podielu) v súlade s účtovnými predpismi, pre daňové účely bude táto opravná položka u zrušeného daňovníka podľa uvedeného ustanovenia daňovo uznateľným výdavkom?
Platí uvedené aj keď opravná položka:
- bola tvorená v minulosti,
- bude účtovaná do nákladov ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu?


Odpoveď
Základ dane daňovníka zrušeného bez likvidácie sa v zdaňovacom období, ktoré končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu podľa § 17c ods. 1 písm. d) ZDP zníži o rozdiel vo výške vytvorených opravných položiek podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a opravných položiek, ktoré už boli zahrnuté do základu dane podľa § 20 ZDP, súčasťou tohto rozdielu nie sú opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému nehmotnému majetku.
Podľa § 19 ods. 3 písm. f) ZDP daňovým výdavkom je aj tvorba rezerv a opravných položiek podľa § 20 ZDP. Ak vytvorená rezerva a vytvorená opravná položka nespĺňajú podmienky ustanovené v § 20 ZDP, pôjde o nedaňový výdavok podľa § 21 ods. 2 písm. j) ZDP.
Ak daňovník v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach tvoril nedaňové opravné položky, bol povinný ich vylúčiť zo základu dane v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom ich tvoril.
Ak daňovník zrušený bez likvidácie tvorí opravné položky, ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené v § 20 ZDP, tzn. nedaňové opravné položky, zníži základ dane v zdaňovacom období, ktoré končí dňom predchádzajúcim
rozhodnému dňu o tieto nedaňové opravné položky (napr. opravné položky k finančnému majetku).

stanovisko vydané dňa 17.5.2022