Odpis goodwillu v poslednom roku

Otázka
V zmysle § 17b ods. 5 písm. b) ZDP prijímateľ nepeňažného vkladu zahrnuje do základu dane goodwill až do jeho úplného zahrnutia najdlhšie počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške 1/7 ročne. Z ustanovenia vyplýva, že daňovník môže do základu dane zahrnúť aj viac ako 1/7 goodwillu v jednom zdaňovacom období.
Príklad:
Goodwill 7 000 eur
1. rok – spoločnosť zahrnie do základu dane 1,5/7 goodwillu, tzn. 1 500 eur
2. - 6. rok – spoločnosť zahrnie do základu dane po 1/7 goodwillu, tzn. 5 x 1 000 eur
7. rok – spoločnosť zahrnie do základu dane zvyšnú časť, tzn. 500 eur.
Ako má prijímateľ nepeňažného vkladu postupovať v poslednom zdaňovacom období, v ktorom zahŕňa do základu dane zostatok goodwillu. Či v prípade, ak niektorý rok zahrnul do základu dane viac ako 1/7, posledný rok môže zahrnúť len zostávajúcu časť, ktorá je menšia ako 1/7.
Popis problému č. 2
Právny nástupca pri zlúčení v reálnych hodnotách vykázal za zdaňovacie obdobie 2017 goodwill v sume 7 mil. eur. Rozhodol sa ho daňovo odpisovať v sume 1/7 ročne, teda 1 mil. eur v rokoch 2017 až 2023. V roku 2021 plánuje odpísať 1,5 mil. eur, čím sa suma daňového odpisu goodwillu plánovaného na rok 2023 zníži na 500 000 eur. V poslednom roku odpisovania goodwillu teda nebude splnená podmienka výšky odpisu najmenej 1/7 goodwillu vyplývajúca z § 17c ods. 3 písm. c) ZDP. Má daňovník zmenou výšky daňového odpisu za rok 2021 skrátiť dobu odpisovania goodwillu tak, aby splnil podmienku § 17c ods. 3 písm. c) ZDP, teda aby v každom zdaňovacom období bola výška daňového odpisu aspoň 1/7?
Odpoveď
V súlade s § 17b ods. 5 písm. b) ZDP prijímateľ nepeňažného vkladu zahrnuje do základu dane goodwill alebo záporný goodwill až do jeho úplného zahrnutia, najdlhšie počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške jednej sedminy ročne, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom došlo k splateniu nepeňažného vkladu podniku alebo jeho časti.
V súlade s § 17c ods. 3 písm. c) ZDP do základu dane právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie sa zahrnuje goodwill alebo záporný goodwill upravený podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, až do jeho úplného zahrnutia, najdlhšie počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške jednej sedminy ročne, počnúc zdaňovacích obdobím, v ktorom nastal rozhodný deň.
V oboch ustanoveniach ZDP ďalej upravuje ako má prijímateľ nepeňažného vkladu, resp. právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie postupovať pri úprave základu dane, ak počas tohto obdobia dochádza k jeho zrušeniu s likvidáciou alebo bez likvidácie alebo je na daňovníka vyhlásený konkurz alebo dôjde k predaju podniku alebo nepeňažného vkladu.
Z ustanovení § 17b ods. 5 písm. b) a § 17c ods. 3 písm. c) ZDP vyplýva, že daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnie do základu dane goodwill alebo záporný goodwill najdlhšie počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období a najmenej vo výške jednej sedminy ročne.
V súlade s predmetnými ustanoveniami ZDP daňovník môže v príslušnom zdaňovacom období zahrnúť do základu dane goodwill alebo záporný goodwill aj vo výške vyššej ako jedna sedmina, napr. sa rozhodne zahrnúť do základu dane goodwill alebo záporný goodwill počas piatich rokov alebo sa môže rozhodnúť pre nerovnomerné zahrnovanie v jednotlivých zdaňovacích obdobiach. V takýchto prípadoch je povinný rozvrhnúť zahrnovanie goodwillu alebo záporného goodwillu do základu dane tak, aby podmienka najmenej vo výške jednej sedminy ročne bola splnená v každom jednom zdaňovacom období, v ktorom daňovník goodwill alebo záporný goodwill zahrnuje do základu dane, tzn. aj v poslednom zdaňovacom období.
Z uvedeného vyplýva, že v prvom prípade daňovník nemôže v siedmom roku zahrnúť do základu dane goodwill vo výške 500 eur, nakoľko nie je splnená podmienka najmenej vo výške jednej sedminy ročne vyplývajúca z § 17b ods. 5 písm. b) ZDP. Aby bola táto podmienka dodržaná, daňovník by mal v šiestom roku zahrnúť do základu dane goodwill vo výške 1 500 eur.
Obdobne v druhom prípade, ak sa daňovník v jednom zdaňovacom období rozhodne uplatniť goodwill vo vyššej výške ako je jedna sedmina, je povinný upraviť dobu jeho zahrnovania do základu dane tak, aby bola podmienka najmenej vo výške jednej sedminy ročne vyplývajúca z § 17c ods. 3 písm. c) ZDP splnená aj v poslednom roku.
 

Stanovisko vydané 2.7.2021