Nepeňažný vklad obstaraný z dotácie

Otázka

Spoločnosť účtujúca v sústave podvojného účtovníctva vkladá do základného imania akciovej spoločnosti nepeňažný vklad v reálnych hodnotách, ktorým je budova obstaraná z dotácie. Je spoločnosť povinná pri nepeňažnom vklade budovy rozpustiť do výnosov zostávajúcu časť dotácie účtovanú na účte 384 – Výnosy budúcich období a či bude táto zostávajúca časť dotácie, ktorá nebola zahrnutá do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) súčasťou základu dane v roku 2018?

Odpoveď

V súlade s § 52a ods. 2 písm. a) opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „Postupy účtovania“), dotácia na majetok spojená s kúpou, zhotovením alebo inou formou nadobudnutia majetku alebo technického zhodnotenia dlhodobého majetku, sa účtuje na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období pri odpisovanom dlhodobom majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti systematicky a racionálne počas doby použiteľnosti majetku, kedy vznikajú súvisiace náklady, napríklad pripadajúca výška nákladov na odpisy a
náklady na zostatkovú hodnotu pri vyradení majetku z účtovníctva.

Ak účtovná jednotka vkladá do základného imania akciovej spoločnosti nepeňažný vklad – budovu, postupuje podľa § 27a Postupov účtovania. V súlade s § 27a ods. 4 Postupov účtovania v účtovníctve vkladateľa nepeňažného vkladu, ktorým sú jednotlivé zložky majetku, sa z účtovníctva vyradí majetok v účtovnej hodnote so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 367 – Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladov.
Keďže dotácia na majetok sa rozpúšťa počas doby použiteľnosti tohto majetku a účtovná jednotka vyraďuje z účtovníctva budovu, na ktorú prijala dotáciu, je potrebné v účtovnom období, v ktorom dochádza k splateniu záväzku z titulu nepeňažného vkladu zaúčtovať vyradenie budovy v účtovnej hodnote účtovným zápisom MD 367/081DAL a súčasne v rovnakej výške zaúčtovať aj rozpustenie zostávajúcej časti dotácie účtovným zápisom MD384/648 DAL.

Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov vychádzau daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia.

Do základu dane sa podľa § 17 ods. 3 písm. f) zákona o dani z príjmov nezahŕňa dotácia poskytnutá na obstaranie odpisovaného hmotného majetku v zdaňovacom období, v ktorom bolo o nej účtované vo výnosoch podľa účtovných predpisov; táto dotácia sa zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 a vo výške odpisu podľa § 27 alebo § 28 alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie na obstaranie tohto majetku. Takýmto spôsobom postupoval daňovník pred realizáciou nepeňažného vkladu budovy, ktorá nebola v čase vkladu odpísaná a z toho dôvodu daňovník vykazoval aj zostatok dotácie na účte 384 – Výnosy budúcich období.

Ak v súlade s účtovníctvom pri realizácii nepeňažného vkladu budovy zaúčtuje daňovník rozpustenie zostávajúcej časti dotácie do výnosov, tento výnos bude súčasťou základu dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov. Pri nepeňažnom vklade v reálnych hodnotách bude daňovník postupovať podľa § 17b zákona o dani z príjmov.