Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Podnikové kombinácie > Stanoviská FR SR > Bezodplatne nadobudnutý NM ako súčasť vkladu časti podniku

Bezodplatne nadobudnutý NM ako súčasť vkladu časti podniku

Otázka

Právnická osoba vykonala vklad časti podniku do inej právnickej osoby a súčasťou tohto vkladu bol u prijímateľa vkladu identifikovaný nehmotný majetok, ako napr. zákaznícky kmeň, obchodná značka, pričom tento majetok vkladateľ vytvoril počas svojej činnosti (vlastnou činnosťou, tzn. bezodplatne). Je ustanovenie § 23 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov aplikovateľné len v prípade individuálne vloženého majetku alebo aj majetku, ktorý je súčasťou vkladu časti podniku?

Odpoveď

Keďže neuvádzate, či v predloženom prípade ide o vklad do základného imania alebo mimo základného imania, na účely tohto stanoviska predpokladáme, že ide o vklad do základného imania.
Postup pri odpisovaní nehmotného majetku je uvedený v § 22 ods. 8 zákona o dani z príjmov s výnimkou nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania vymedzeného v § 23 zákona o dani z príjmov.
Podľa § 23 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov je z odpisovania vylúčený aj nehmotný majetok vložený ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo členský vklad do základného imania družstva, ak ho vkladateľ nadobudol bezodplatne napríklad know-how, obchodná značka alebo ak podľa podmienok vkladu bolo obchodnej spoločnosti alebo družstvu poskytnuté len právo na použitie bez prevodu vlastníckych práv k nehmotnému majetku a bez možnosti poskytnutia práva na použitie iným osobám.
Zákon o dani z príjmov v ustanovení § 23 ods. 2 písm. b) vymedzujúcom nehmotný majetok vylúčený z odpisovania vložený ako vklad do obchodnej spoločnosti neuvádza osobitný postup v prípade individuálne vloženého nehmotného majetku a osobitný postup pri vklade podniku alebo jeho časti.
Na základe uvedeného zastávame názor, že ustanovenie § 23 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov o vylúčení nehmotného majetku z odpisovania sa vzťahuje tak na nehmotný majetok vložený ako individuálny vklad do obchodnej spoločnosti ako aj na nehmotný majetok, ktorý je súčasťou vkladu podniku alebo jeho časti.