Zlúčenie a majetok obstaraný z dotácií

Otázka

Spoločnosť, ktorá zanikla zlúčením 31.05.2018 prijala 01.01.2014 dotáciu na obstaranie odpisovaného majetku. Majetok obstarala v januári 2014 v obstarávacej cene 60 000 Eur, zaradila do 2. odpisovej skupiny a uplatňovala rovnomerné odpisovanie. Dotáciu prijala vo výške 60 000 Eur. Spoločnosť majetok účtovne odpísala k 31.12.2017, rovnako rozpustila do výnosov aj prijatú dotáciu k 31.12.2017. V zdaňovacích obdobia 2014 až 2017 v zmysle § 17 ods. 3 písm. f) zákona o dani z príjmov zahrnula dotáciu do základu dane vo výške daňových odpisov v sume 40 000 Eur, tzn. čiastka 20 000 Eur bola vykázaná v uvedených rokoch ako odpočítateľná položka v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby. Akým spôsobom má byť zahrnutý do základu dane zvyšok dotácie s ohľadom na zánik spoločnosti zlúčením k 31.05.2018?

Odpoveď

Podľa § 17 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov výsledok hospodárenia podľa odseku 1 sa pri zisťovaní základu dane upraví o sumy, ktoré nie sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona o dani z príjmov sú zahrnované do základu dane.

Ak daňovník rozpúšťal dotáciu do základu dane vo výške daňových odpisov v súlade s § 17 ods. 3 písm. f) zákona o dani z príjmov, je povinný pri zlúčením vysporiadať zostatok dotácie nezahrnutej do základu dane vo výške 20 000 Eur prostredníctvom pripočítateľnej položky k výsledku hospodárenia, ktorú uvedie na riadku 180 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby v súlade s § 17 ods. 2 písm. b) zákona o dani
z príjmov.

Pri zlúčení bude daňovník postupovať podľa § 17c zákona o dani z príjmov, ak pôjde o zlúčenie v reálnych hodnotách, z dopytu síce nevyplýva, či ide o zlúčenie v reálnych hodnotách alebo v pôvodných cenách, ale z Vášho názoru na riešenie, v ktorom sa odvolávate na § 17c nám vyplynulo, že ide o zlúčenie v reálnych hodnotách.

Podľa § 17c ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov základ dane daňovníka zrušeného bez likvidácie sa v zdaňovacom období, ktoré končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu upraví o rozdiel medzi zostatkovou cenou odpisovaného hmotného majetku zistenou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a jeho zostatkovou cenou podľa § 25 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Tento rozdiel v sume 20 000 Eur sa uvedie na riadku 290 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

Z uvedeného vyplýva, že dopad na základ dane daňovníka zrušeného bez likvidácie bude nulový. Právny nástupca už nebude do základu dane zahŕňať zvyšok dotácie v sume 20 000 Eur.

Predpokladáme, že v uvedených prípadoch neboli porušené podmienky poskytnutia dotácie a daňovníci nie sú povinní dotáciu vrátiť.

stanovisko vydané dňa 5.11.2018.