Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Podnikové kombinácie > Stanoviská FR SR > Zlúčenie v reálnych hodnotách - účtovná zostatková cena

Zlúčenie v reálnych hodnotách - účtovná zostatková cena

Otázka
Podľa § 17c ods. 1 písm. b) ZDP sa základ dane daňovníka zrušeného bez likvidácie v zdaňovacom období, ktoré končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu, upraví o rozdiel medzi zostatkovou cenou odpisovaného hmotného majetku zistenou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a jeho zostatkovou cenou podľa § 25 ods. 3. Pod zostatkovou cenou hmotného majetku zistenou podľa zákona o účtovníctve sa rozumie zostatková cena ešte pred precenením na reálnu hodnotu alebo po jeho precenení, keďže v deň predchádzajúci rozhodnému dňu sa odpisovaný majetok preceňuje na reálnu hodnotu?

Odpoveď
Podľa § 17c ods. 1 písm. b) ZDP základ dane daňovníka zrušeného bez likvidácie sa v zdaňovacom období, ktoré končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu upraví o rozdiel medzi zostatkovou cenou odpisovaného hmotného majetku zistenou podľa zákona o účtovníctve a jeho zostatkovou cenou podľa § 25 ods. 3 a o rozdiel medzi reálnou hodnotou neodpisovaného majetku nadobudnutého darom a jeho vstupnou cenou podľa § 25 ods. 1 písm. a) a g) a o goodwill alebo záporný goodwill ešte nezahrnutý do základu dane.
V súlade s § 25 ods. 3 ZDP daňová zostatková cena predstavuje rozdiel medzi vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku a celkovou výšky odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov [§ 19 ods. 3 písm. a) a § 22 ods. 12] okrem zostatkovej ceny podľa § 28 ods. 2 písm. b), pričom v zdaňovacích obdobiach, v ktorých daňovník postupuje podľa § 17 ods. 31, 34 a 39 a § 19 ods. 2 písm. t), sa za výšku odpisu zahrnutého do daňových výdavkov považuje ročný odpis podľa § 27 alebo § 28.
V súlade s § 20 ods. 1 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Zostatková hodnota sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku. Účtovná zostatková cena sa zisťuje ako rozdiel obstarávacej ceny a oprávok ešte pred precenením na reálnu hodnotu.
V súlade s § 17c ods. 1 písm. b) ZDP daňovník zrušený bez likvidácie v zdaňovacom období, ktoré končí dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu, pri odpisovanom hmotnom majetku zvýši základ dane o rozdiel, o ktorý účtovná zostatková cena prevyšuje daňovú zostatkovú cenu tohto majetku alebo zníži základ dane o rozdiel, o ktorý daňová zostatková cena prevyšuje účtovnú zostatkovú cenu tohto majetku.

Stanovisko vydané 19.4.2021