Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Podnikové kombinácie > Stanoviská FR SR > Uplatnenie odpisov pri zlúčení v reálnych hodnotách

Uplatnenie odpisov pri zlúčení v reálnych hodnotách

Otázka
Došlo k zlúčeniu dvoch s.r.o., rozhodný deň bol určený na 1.3.2019. Právny nástupca precenil prevzatý majetok na reálnu hodnotu a rozhodol sa pokračovať v odpisovaní rovnomerným spôsobom.
Akú výšku daňového odpisu môže uplatniť v daňových výdavkoch daňovník, ktorý sa zrušuje bez likvidácie a tiež, či právny nástupca môže v daňových výdavkoch v zdaňovacom období 2019 uplatniť celý ročný daňový odpis alebo len odpis ako v prvom roku odpisovania?
Odpoveď
Podľa § 17c ods. 2 písm. b) ZDP právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie môže pokračovať v odpisovaní hmotného majetku z reálnej hodnoty, pričom pri rovnomernom odpisovaní sa doba odpisovania predĺži o dobu vyplývajúcu zo spôsobu výpočtu podľa § 27, ak oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení obchodných spoločností vykázané podľa účtovných predpisov zahrnie do základu dane daňovník zrušený bez likvidácie alebo tento právny nástupca jednorazovo v tom zdaňovacom období, v ktorom nastal rozhodný deň.

Možnosť pokračovania v odpisovaní podľa § 17c ods. 2 písm. b) ZDP pri uplatňovaní rovnomerného spôsobu odpisovania znamená, že daňový odpis sa stanoví ako podiel vstupnej ceny (precenenej reálnej hodnoty) a doby odpisovania stanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu. Uvedený spôsob výpočtu sa aplikuje bez ohľadu na skutočnosť, či ide o precenenie majetku nahor, nadol alebo pri precenení daňovo plne odpísaného majetku.

Uplatnenie pomernej časti z ročného daňového odpisu v daňových výdavkoch pri zlúčení, splynutí, rozdelení je osobitne upravené len pri použití pôvodných cien v § 17e ods. 4 a 5 ZDP, pri použití reálnych hodnôt podľa § 17c ZDP pri pokračovaní v odpisovaní zákon neupravuje možnosť uplatniť v daňových výdavkoch len pomernú časť z ročného daňového odpisu.

V nadväznosti na túto právnu úpravu, ak daňovník pokračuje v odpisovaní hmotného majetku nadobudnutého zlúčením v súlade s § 17c ods. 2 písm. b) ZDP, môže v daňových výdavkoch uplatniť celý ročný daňový odpis hmotného majetku, ktorý eviduje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.

Daňovník zrušený bez likvidácie môže uplatniť v daňových výdavkoch za zdaňovacie obdobie ukončené ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu celý ročný daňový odpis, nakoľko predmetný majetok eviduje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia a ZDP mu neprikazuje uplatniť v daňových výdavkoch len pomernú časť z ročného daňového odpisu.

stanovisko vydané dňa 20.3.2019