Účtovanie DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke

Otázka

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) upravuje v § 25a opravu základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby – pri nevymožiteľnej pohľadávke. Akým  spôsobom sa účtuje nevymožiteľná pohľadávka v nadväznosti na § 25a zákona o DPH v jednoduchom účtovníctve?

Odpoveď

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) špecificky neupravuje účtovanie zníženia základu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) pri nevymožiteľnej pohľadávke podľa § 25a zákona o DPH. Nevymožiteľnú pohľadávku, pri ktorej je možné znížiť základ DPH, definuje § 25a ods. 2 zákona o DPH. Pri účtovaní skutočností vyplývajúcich z § 25a zákona o DPH sa účtuje primerane podľa § 19 postupov účtovania. V zmysle tohto ustanovenia sa v účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom DPH, DPH účtuje v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocnej knihe DPH.

V pomocnej knihe DPH sa účtuje o práve na odpočítanie DPH alebo o povinnosti platiť DPH, a to podľa jednotlivých účtovných prípadov.

Keď dôjde k inkasu pohľadávky alebo k úhrade záväzku, ktorých súčasťou je aj suma DPH, v peňažnom denníku sa:

•     ku dňu inkasa pohľadávky alebo ku dňu prijatia preddavku účtuje DPH v súlade s § 4 ods. 6 písm. f) postupov účtovania, tzn. ako príjem, ktorý neovplyvňuje základ dane z príjmov [základ dane sa účtuje v súlade s § 4 ods. 6 písm. d) postupov účtovania, tzn. ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov];

•     pri úhrade záväzku alebo poskytnutí preddavku účtuje DPH v súlade s § 4 ods. 6 písm. g) postupov účtovania, tzn. ako výdavok, ktorý neovplyvňuje základ dane z príjmov [základ dane sa účtuje v súlade s § 4 ods. 6 písm. e) alebo g) postupov účtovania, tzn. ako výdavok zahrnovaný do základu dane z príjmov alebo výdavok nezahrnovaný do základu dane z príjmov].

V knihe pohľadávok sa účtuje výsledný vzťah voči správcovi dane, ktorým je nadmerný odpočet DPH.

V knihe záväzkov sa účtuje výsledný vzťah voči správcovi dane, ktorým je vlastná daňová povinnosť DPH.

Platba záväzku voči správcovi dane alebo inkaso pohľadávky z titulu nadmerného odpočtu DPH, sa v peňažnom denníku uvádza v príslušnom prehľade podľa podmienok ustanovených zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Ak po vzniku daňovej povinnosti odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka z tohto dodania sa stala nevymožiteľná podľa § 25a zákona o DPH, v účtovníctve dodávateľa sa zníženie DPH v nadväznosti na § 19 postupov účtovania účtuje v pomocnej knihe DPH. V knihe pohľadávok sa pri tejto pohľadávke zapíše poznámka, že ide o pohľadávku nevymožiteľnú v zmysle § 25a zákona o DPH, pri ktorej sa uplatnilo zníženie základu DPH podľa § 25a zákona o DPH. V peňažnom denníku sa skutočnosti vyplývajúce zo zníženia základu dane účtujú v nadväznosti na výsledný vzťah voči správcovi dane v súlade s § 19 postupov účtovania.

Obdobne aj v účtovníctve odberateľa sa oprava odpočítanej DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke podľa § 53b zákona o DPH účtuje v pomocnej knihe DPH. V knihe záväzkov sa pri tomto záväzku zapíše poznámka, že ide o záväzok, ku ktorému sa vykonala oprava odpočítanej DPH podľa § 53b zákona o DPH.

Stanovisko vydané dňa 20.9.2021