Účtovanie platby kreditnou kartou

Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva je povinná dodržiavať opatrenie MF SR č. č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“), pričom každú finančnú operáciu je potrebné posúdiť z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

 

Kreditná karta je druh platobnej karty (s prideleným kreditom pre účtovnú jednotku v zmysle zmluvných podmienok s bankou), jedná sa o poskytnutie a používanie cudzieho zdroja krytia, tzn. uskutočnením platby kreditnou kartou vzniká účtovnej jednotke záväzok voči banke splatiť čerpané peňažné prostriedky. V zmysle § 4 ods. 1 písm. b) postupov účtovania sa v peňažnom denníku účtujú príjmy a výdavky na účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk vrátane úverov. V peňažnom denníku sa účtuje na základe výpisu z bežného účtu (ďalej len „VBÚ“) a na základe výpisu z úverového účtu (ďalej len „VÚÚ“). Tzn. každý pohyb peňažných prostriedkov na úverovom účte je potrebné zaúčtovať v peňažnom denníku. V súlade s § 6 ods. 13 postupov účtovania sa pre každý účet v banke (v tomto prípade úverový účet  a bežný účet) otvorí kniha účet v banke.

 

V § 12 ods. 5 postupov účtovania je uvedené účtovanie pri platbe platobnou kartou – pri platbe platobnou kartou sa v peňažnom denníku odberateľa účtuje priebežná položka na strane výdavku v sume uhradenej platby a v členení podľa § 4 ods. 6 písm. e) alebo písm. g). Na základe výpisu z banky sa účtuje v deň zúčtovania platby výdavok z účtu v banke a priebežná položka na strane príjmu. Uvedené účtovanie prostredníctvom priebežných položiek rieši preklenutie časového nesúladu realizácie skutočného výdavku a odpísania peňažných prostriedkov z účtu v banke. Tento nesúlad vzniká pri platbe platobnou kartou vydanou k bežnému účtu ako aj pri platbe kreditnou kartou. Preto postup účtovania pri platbe platobnou kartou v § 12 ods. 5 postupov účtovania je možné aplikovať aj pri platbe kreditnou (platobnou) kartou.

 

V nadväznosti na uvedené výdavky na zahraničnej pracovnej ceste platené kreditnou kartou sa zaúčtujú v súlade s § 12 ods. 5 postupov účtovania, tzn. pri platbe kreditnou platobnou kartou sa v peňažnom denníku účtuje priebežná položka na strane výdavku a v členení na výdavok zahrnovaný do základu dane z príjmov alebo výdavok nezahrnovaný do základu dane z príjmov na základe dokladu preukazujúceho vynaloženie výdavku (napr. dňa 28.7.2016 sa uskutoční platba kreditnou kartou za PHM, pričom dokladom na zaúčtovanie je doklad o zaplatení za PHM napr. z ERP  zo dňa 28.7.2016). Na základe výpisu z úverového účtu sa zaúčtuje v deň zúčtovania platby výdavok z úverového účtu v banke a priebežná položka na strane príjmu (platba súvisiaca s nákupom PHM, ktorý je zaúčtovaný do výdavkov 28.7.2016, je zúčtovaná, resp. odpísaná z úverového účtu až  dňa 30.7.2016, tzn. na základe VÚÚ úbytok peňažných prostriedkov z úverového účtu zaúčtuje ku dňu 30.7.2016). Vzhľadom k tomu, že uskutočnením platby kreditnou kartou dochádza k poskytnutiu úveru, je potrebné v deň platby kreditnou kartou zaúčtovať v knihe záväzkov záväzok z úveru voči banke. Splácanie poskytnutého úveru  sa zaúčtuje na základe VBÚ a VÚÚ, a to prostredníctvom priebežných položiek v zmysle § 4 ods. 3 postupov účtovania. Tzn. výdavok z bežného účtu na základe VBÚ a priebežná položka príjem; príjem na úverový účet na základe VÚÚ a priebežná položka výdavok. Zároveň sa v knihe záväzkov zaúčtuje zníženie záväzku voči banke z poskytnutého úveru.