Zámenná zmluva v jednoduchom účtovníctve

Otázka

Ako účtovať  zámennú zmluvu , ktorej predmetom zámeny sú nehnuteľností, v účtovnej jednotke účtujúcej podľa opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“)? Zámenná zmluva je uzavretá medzi podnikateľmi, pričom  nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku subjektu je úplne odpísaná. Z právneho hľadiska sa na zámenu nahliada ako na kúpu a predaj .

 

 

 

Odpoveď
 Podľa § 611 Občianskeho zákonníka ustanovenia o kúpnej zmluva sa primerane použijú aj na zmluvu podľa ktorej si zmluvné strany vymieňajú vec za vec, a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva za predávajúcu, a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma za kupujúcu stranu.. Keďže zámená zmluva bola uzavretá medzi podnikateľmi je potrebné podporne použiť ustanovenia Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve, a to § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

Zákon o účtovníctve a ani postupy účtovania neupravujú osobitne spôsob účtovania majetku nadobudnutého zámenou. Vychádzajúc z § 611 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého pri zámene vecí  každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za predávajúcu stranu, a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúcu stranu, je potrebné  zámenu majetku (veci) účtovať  obdobne ako nákup a predaj majetku.

Účtovná jednotka pri zámene v postavení predávajúcej strany vyraďuje majetok, ktorý zaúčtuje v knihách dlhodobého majetku (§ 6 ods. 5 postupov účtovania) v zostatkovej hodnote. V peňažnom denníku prostredníctvom uzávierkových účtovných operácií zaúčtuje zostatkovú cenu dlhodobého majetku ako výdavok, ktorý sa zahŕňa do základu dane v členení „ostatné výdavky“ podľa podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov. V predmetnom prípade je zostatková cena nehnuteľnosti, nulová, preto v peňažnom denníku účtovná jednotka o výdavku neúčtuje.

Účtovná jednotka pri zámene v postavení kupujúcej strany  nadobúda majetok, ktorý zaúčtuje v knihe dlhodobého majetku v dohodnutej cene. Podľa § 409 ods. 2 Obchodného zákonníka  v zmluve musí byť kúpna cena dohodnutá alebo musí v nej byť aspoň určený spôsob jej dodatočného určenia, ibaže strany v zmluve prejavia vôľu ju uzavrieť aj bez určenia kúpnej ceny. V tomto prípade je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu ustanovenú podľa § 448 Obchodného zákonníka. Podľa § 448 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak cena nie je v zmluve dohodnutá a nie je určený ani spôsob jej určenia a ak je zmluva platná s prihliadnutím na § 409 ods. 2 Obchodného zákonníka, môže predávajúci požadovať zaplatenie kúpnej ceny, za ktorú sa predával obvykle taký alebo porovnateľný tovar v čase uzavretia zmluvy za zmluvných podmienok obdobných obsahu tejto zmluvy. V nadväznosti na určenie ceny podľa ustanovení Obchodného zákonníka máme za to, že, že ak nie je cena nehnuteľností v zámennej zmluve dohodnutá, zaradí účtovná jednotka „novú“ nehnuteľnosť do účtovníctva v cene, za ktorú by sa obvykle taký alebo porovnateľný majetok predával v čase uzavretia zmluvy. Uvedené ocenenie zodpovedá oceneniu podľa oceňovacieho modelu výdavkového prístupu, ktorý je definovaný v § 27 ods. 7 písm. b) zákona o účtovníctve. Takto ocenený majetok účtovná jednotka odpisuje v zmysle § 20 postupov účtovania, pričom si môže určiť v odpisovom pláne odpisy podľa zákona o dani z príjmov (§ 28 ods. 3 zákona o účtovníctve).  

 

Podľa § 2 písm. c) zákona o dani z príjmov je príjmom peňažné a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia. Nepeňažný príjem získaný zámenou  nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku za inú nehnuteľnosť je zdaniteľným príjmom podľa § 6 ods. 1 alebo 2 zákona o dani z príjmov. Účtovná jednotka pri zámene v postavení predávajúcej strany zaúčtuje v peňažnom denníku prostredníctvom uzávierkových účtovných operácií príjem z predaja nehnuteľnosti,  ktorý sa zahŕňa do základu dane z príjmov v členení „ostatné príjmy“ v sume, v ktorej bola „nová“ nehnuteľnosť ocenená.  

 

 

Stanovisko vydané dňa 8.2.2021