Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Jednoduché účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zahraničné fyzické osoby - sústava účtovania po 1.1.2020

Zahraničné fyzické osoby - sústava účtovania po 1.1.2020

Otázka

V akej sústave účtovníctva majú účtovať  zahraničné fyzické  osoby (FO) po 1.10.2020, od kedy sa už povinne tieto osoby  nezapisujú do Obchodného registra (OR). V § 768s ods. 2 Obchodného zákonníka je ustanovené, že registrový súd vymaže z OR dotknuté osoby, neustanovuje  však lehotu kedy tak urobí a tiež nešpecifikuje, či právne účinky tohto výmazu nadobudnú dňom 1.10.2020 v súlade so zmenou v zákone alebo tieto účinky nastanú až dňom skutočného fyzického výmazu z OR. 

V decembri 2020 došlo k zverejneniu zoznamu osôb, ktoré môžu byť vymazané z OR v zmysle § 786s ods. 2 Obchodného zákonníka, v Obchodnom vestníku. V nadväznosti na tieto skutočnosti, sa subjekt pýta, či zverejnenie zoznamu osôb, ktoré môžu byť vymazané z OR nie je dostatočným právnym dôvodom k tomu, aby takáto fyzická osoba bola posudzovaná ako SZČO a mohla viesť jednoduché účtovníctvo.

 

 

 

Odpoveď
Od 1.10.2020 sa v súvislosti so zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  podľa § 27
ods. 2 vedú v OR taxatívne vymedzené osoby, pričom zahraničné FO (podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných FO) medzi tieto osoby nepatria.

 

Ustanovenie § 768s Obchodného zákonníka zavádza povinnosť registrového súdu (v súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti SR) vymazať z OR "staré právne entity", pre ktoré spojenie s obchodným registrom stratilo opodstatnenie. Medzi tieto entity patria aj podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných FO [§ 768s ods. 2 písm. a) tretí bod Obchodného zákonníka].

Podľa § 768s ods. 3 Obchodného zákonníka zoznam zapísaných osôb, ktoré sa majú podľa § 768s ods. 2 vymazať z OR, Ministerstvo spravodlivosti SR zverejní po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku.

 

Zákon taktiež uvádza výnimku, kedy počas šesťmesačnej doby zverejnenia zoznamu v Obchodnom vestníku môže byť namietané, že osoba zverejnená v zozname na výmaz nemá byť vymazaná z OR. Podľa vyjadrenia Ministerstva spravodlivosti SR ide o prípady, ktoré spĺňajú predpoklady uvedené v § 768s ods. 4 Obchodného zákonníka, a to ak voči zapísanej osobe prebieha konkurzné konanie (v takom prípade postupuje registrový súd podľa jeho výsledku) alebo ak osoba, ktorá preukáže právny záujem na likvidácii, navrhne ustanovenie likvidátora a zloží preddavok na likvidáciu v lehote podľa § 768s ods. 3 Obchodného zákonníka (šesť mesiacov od zverejnenia
v Obchodnom vestníku), prípadne ak registrový súd na odôvodnený návrh zapísanej osoby podaný v lehote podľa § 768s ods. 3 Obchodného zákonníka rozhodne, že zapísaná osoba je uvedená v zozname nedôvodne.

 

Pokiaľ ide o osoby podľa § 768s ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka, k zverejneniu zoznamu došlo napríklad dňa 1.12.2020 (číslo zverejnenia 231/2020) a 23.12.2020 (číslo zverejnenia 247/2020). Od  dátumu zverejnenia je možné, ako je vyššie uvedené, namietať po dobu šiestich mesiacov, že osoba v zozname na výmaz nemá byť
z OR vymazaná. Po uplynutí šesť mesačnej lehoty následne registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR vymaže osoby, zverejnené v zozname na výmaz z OR.

 

Podľa § 36 Obchodného zákonníka  podnikatelia zapísaní v OR účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku.  

 

Ak zahraničné FO, prípadne akýkoľvek podnikatelia, sú k 1.1.2021 zapísaní v OR (i keď plynie lehota podľa § 768s Obchodného zákonníka), je splnená „podmienka“ ustanovená v § 36 Obchodného zákonníka, preto aj od 1.1.2021 musia tieto osoby viesť podvojné účtovníctvo. Uvedené vo svojom vyjadrení potvrdilo aj Ministerstvo spravodlivosti SR. Prechod zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva je v zmysle § 9 ods. 3 zákona o účtovníctve možný len od prvého dňa účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu účtovnej sústavy, tzn. v uvedenom prípade od 1.1.2022; povinnosť viesť podvojné účtovníctvo majú počas celého účtovného (zdaňovacieho) obdobia roku 2021.


Od 1.1.2022 sa zahraničná FO nezapísaná v OR môže rozhodnúť, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky, prípadne uplatní preukázateľné daňové výdavky podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov. V takomto prípade prestáva byť účtovnou jednotkou.

 

 

Stanovisko vydané dňa 3.6.2021