Účtovná sústava - zahraničná fyzická osoba

Otázka

V akej účtovnej sústave musí účtovať  zahraničná fyzická osoba (FO) po 1.10.2020, od kedy sa už povinne tieto osoby  nezapisujú do Obchodného registra (OR). V § 768s ods. 2 Obchodného zákonníka je ustanovené, že registrový súd vymaže z OR dotknuté osoby, neustanovuje  však lehotu kedy tak urobí a tiež nešpecifikuje, či právne účinky tohto výmazu nadobudnú dňom 1.10.2020 v súlade so zmenou v zákone alebo tieto účinky nastanú až dňom skutočného fyzického výmazu z OR.  Môže zahraničná FO účtovať od 1.1.2021 v sústave jednoduchého účtovníctva, prípadne uplatňovať výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov  v zmysle § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ?
 

Odpoveď

Od 1.10.2020 sa v súvislosti so zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  podľa § 27 
ods. 2 vedú v OR taxatívne vymedzené osoby, pričom zahraničné FO (podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných FO) medzi tieto osoby nepatria. 

Ustanovenie § 768s Obchodného zákonníka zavádza povinnosť registrového súdu (v súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti SR) vymazať z OR "staré právne entity", pre ktoré spojenie s obchodným registrom stratilo opodstatnenie. Medzi tieto entity patria aj podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných FO [§ 768s ods. 2 písm. a) tretí bod Obchodného zákonníka].
Podľa § 768s ods. 3 Obchodného zákonníka zoznam zapísaných osôb, ktoré sa majú podľa § 768s ods. 2 vymazať z OR, Ministerstvo spravodlivosti SR zverejní po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku.

Zákon taktiež uvádza výnimku, kedy počas šesťmesačnej doby zverejnenia zoznamu v Obchodnom vestníku môže byť namietané, že osoba zverejnená v zozname na výmaz nemá byť vymazaná z OR. Podľa vyjadrenia Ministerstva spravodlivosti SR ide o prípady, ktoré spĺňajú predpoklady uvedené v § 768s ods. 4 Obchodného zákonníka, a to ak voči zapísanej osobe prebieha konkurzné konanie (v takom prípade postupuje registrový súd podľa jeho výsledku) alebo ak osoba, ktorá preukáže právny záujem na likvidácii, navrhne ustanovenie likvidátora a zloží preddavok na likvidáciu v lehote podľa § 768s ods. 3 Obchodného zákonníka (šesť mesiacov od zverejnenia 
v Obchodnom vestníku), prípadne ak registrový súd na odôvodnený návrh zapísanej osoby podaný v lehote podľa § 768s ods. 3 Obchodného zákonníka rozhodne, že zapísaná osoba je uvedená v zozname nedôvodne.

Pokiaľ ide o osoby podľa § 768s ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka, k zverejneniu zoznamu došlo napríklad dňa 1.12.2020 (číslo zverejnenia 231/2020) a 23.12.2020 (číslo zverejnenia 247/2020). Od  dátumu zverejnenia je možné, ako je vyššie uvedené, namietať po dobu šiestich mesiacov, že osoba v zozname na výmaz nemá byť z OR vymazaná. Po uplynutí šesť mesačnej lehoty následne registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR vymaže osoby, zverejnené v zozname na výmaz z OR.

Podľa § 36 Obchodného zákonníka  podnikatelia zapísaní v OR účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku.  

Ak zahraničné FO, prípadne akýkoľvek podnikatelia, sú k 1.1.2021 zapísaní v OR (i keď plynie lehota podľa § 768s Obchodného zákonníka), je splnená „podmienka“ ustanovená v § 36 Obchodného zákonníka, preto aj od 1.1.2021 musia tieto osoby viesť podvojné účtovníctvo. Prechod zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva je v zmysle § 9 ods. 3 zákona o účtovníctve možný len od prvého dňa účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu účtovnej sústavy, tzn. v uvedenom prípade od 1.1.2022; povinnosť viesť podvojné účtovníctvo majú počas celého účtovného (zdaňovacieho) obdobia roku 2021. 
Od 1.1.2022 sa zahraničná FO nezapísaná v OR môže rozhodnúť, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky, prípadne uplatní preukázateľné daňové výdavky podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov. V takomto prípade prestáva byť účtovnou jednotkou.

 

Stanovisko vydané 3.6.2021