Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Jednoduché účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Účtovanie doplnkového sporenia (3. dôchodkový pilier) v jednoduchom účtovníctve

Účtovanie doplnkového sporenia (3. dôchodkový pilier) v jednoduchom účtovníctve

Otázka:

Ako má účtovná jednotka zaúčtovať príspevok do doplnkového sporenia zamestnanca a zamestnávateľa v jednoduchom účtovníctve?

Odpoveď:

Doplnkové dôchodkové sporenie predstavuje dobrovoľnú formu sporenia a z legislatívneho hľadiska ho upravuje zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účastník a zamestnávateľ, ktorí platia príspevky, odvádzajú príspevky sami, pričom za zamestnanca môže príspevky odvádzať jeho zamestnávateľ na základe dohody so zamestnancom (dohoda o zrážkach zo mzdy).  

Podľa § 7 ods. 1 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v JÚ“), zúčtovanie miezd zamestnancov sa vykonáva v mzdových listoch alebo inej evidencii podľa § 39 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Postupy účtovania v JÚ osobitne neupravujú účtovanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. V peňažnom denníku sa účtuje čistá mzda zamestnanca ako výdavok peňažných prostriedkov podľa § 4 ods. 6 písm. e)tretí bod postupov účtovania v JÚ, tzn. ako  výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, v členení na „mzdy“. V prípade príspevkov zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie ide o zrážku z čistej mzdy - odvod tejto zrážky príslušnej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sa zaúčtuje do stĺpca „mzdy“.

Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnanca je podľa § 19 ods. 3 písm. l) zákona o dani z príjmov daňový výdavok. Z uvedeného dôvodu sa zaúčtuje v peňažnom denníku podľa § 4 ods. 6 písm. e) postupov účtovania v JÚ v členení „ostatné výdavky“.