Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Jednoduché účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Účtovanie obstarania ojazdených motorových vozidiel za účelom ich predaja

Účtovanie obstarania ojazdených motorových vozidiel za účelom ich predaja

Otázka

Účtovná jednotka samostatne zárobkovo činná osoba nakupuje ojazdené motorové vozidlá ako tovar za účelom ďalšieho predaja, nezaraďuje ich do dlhodobého majetku. Niektoré motorové vozidlá je potrebné opraviť a až následne ich účtovná jednotka predá. Pýtate sa, či účtovná jednotka môže o týchto motorových vozidlách účtovať ako o kúpe a predaji tovaru, aj keď na nich vykoná opravy.

Odpoveď zo dňa 12.6.2019

V súlade s § 11 ods. 4 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednotného účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenie základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) ako tovar sa účtuje všetko, čo sa obstaráva za účelom predaja, pričom obstaraný tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva a neprenajíma a nevykonáva sa ňom technické zhodnotenie.

Ak účtovná jednotka zakúpi osobné motorové vozidlo za účelom ďalšieho predaja účtuje o ňom ako o tovare - o zásobe a pre účely účtovníctva ho ocení obstarávacou cenou v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Zásoby v zmysle § 11 ods. 1 postupov účtovania sa účtujú v knihe zásob a ich úhrada podľa § 4 ods. 6 písm. e) prvého bodu postupov účtovania, tzn. v peňažnom denníku ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členení zásoby. Pri zakúpení motorového vozidla sa do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane zahrnie suma, ktorú účtovná jednotka za motorové vozidlo zaplatí. Výdavky na opravu motorového vozidla sa účtujú ako výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov, ak spĺňajú podmienky na ich zahrnutie do základu dane podľa ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tiež v momente ich úhrady.

Vzhľadom na vyššie uvedený spôsob účtovania výdavkov na obstaranie zásob a na vykonané opravy je v jednoduchom účtovníctve nepodstatné zaoberať sa otázkou zvyšovania ocenenia zásob o výdavky vynaložené na opravy motorového vozidla.