Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Jednoduché účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Účtovanie tržieb taxikára dosiahnutých prostredníctvom digitálnej platformy BOLT

Účtovanie tržieb taxikára dosiahnutých prostredníctvom digitálnej platformy BOLT

Otázka

Ako sa účtujú v jednoduchom účtovníctve tržby z prevádzkovania taxislužby prostredníctvom digitálnej platformy BOLT v nadväznosti na usmernenie MF SR o spôsobe evidovania tržieb vo virtuálnej registračnej pokladnici?

Odpoveď zo dňa 7.2.2020

Podľa Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich, ktoré sú prístupné na webovom sídle spoločnosti Bolt, je platba realizovaná zo strany zákazníka pripísaná na bankový účet Boltu. Túto platbu prostredníctvom aplikácie Bolt nemožno u taxikára z účtovného hľadiska považovať za platbu kartou, keďže je smerovaná na bankový účet tretej osoby – spoločnosti Bolt (nie na účet taxikára) a nie je možné s touto sumou disponovať až do momentu jej pripísania na bankový účet taxikára. Z uvedeného dôvodu pri zaevidovaní tržby v e-kasa klient vznikne taxikárovi pohľadávka voči spoločnosti Bolt, napriek skutočnosti, že faktúra vystavená spoločnosťou Bolt v mene taxikára je vystavená na meno zákazníka. Predmetná pohľadávka zanikne pripísaním peňažných prostriedkov na bankový účet taxikára. Uvedené platí pre taxikára účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva ako aj pre taxikára účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva.

V zmysle § 17 ods. 1 písm. a) a b) ZDP Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa vychádza u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11, z rozdielu medzi príjmami a výdavkami a u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia.

Účtovné zápisy v sústave podvojného a jednoduchého účtovníctva uvádzame na príklade, pričom jednotlivé účtovné zápisy sa môžu líšiť v závislosti od skutočností, ktoré v účtovnej jednotke nastanú a od dokladov preukazujúcich tieto skutočnosti, ktoré má účtovná jednotka k dispozícii.

Príklad:

Zákazník (cestujúci) sa prihlási do aplikácie Bolt a prostredníctvom nej zaplatí sumu 10 eur na bankový účet Boltu. V súvislosti s účtovaním u taxikára (neplatiteľ DPH), ktorý poskytne cestujúcemu službu dopravy, sú rozhodujúce nasledujúce skutočnosti:

1. Taxikár cez virtuálnu registračnú pokladnicu zaeviduje tržbu 10 eur; Bolt vystaví zákazníkovi faktúru v mene taxikára na sumu 10 eur.

2. Bolt pošle taxikárovi na jeho bankový účet peňažné prostriedky v sume 8 eur, tzn. zaslaná bola suma, ktorá predstavuje rozdiel medzi tržbou a províziou Boltu.

3. Bolt vystaví taxikárovi faktúru na províziu (suma k úhrade 0 eur), prípadne tento záväzok z provízie vyplýva zo zmluvy.

 

Účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva:

1. Zaevidovanie tržieb:

  • Kniha pohľadávok: vznik pohľadávky voči spoločnosti Bolt v sume 10 eur (na základe vystavenej faktúry a zmluvných podmienok)

2. Pripísanie peňažných prostriedkov:

  • Kniha pohľadávok: zánik pohľadávky (inkaso pohľadávky) voči spoločnosti Bolt v sume 8 eur; zostatok pohľadávky v sume 2 eur (na základe výpisu z bankového účtu)
  • Peňažný denník: príjem na bankový účet ako príjem ovplyvňujúci základ dane z príjmov v členení „predaj výrobkov a služieb“ v sume 8 eur (na základe výpisu z bankového účtu)

3. Zmluvná provízia:

  • Kniha záväzkov: vznik záväzku voči spoločnosti Bolt v sume 2 eur (na základe prijatej faktúry)

4. Vzájomný zápočet (na základe interného dokladu):

  • Kniha záväzkov: zánik záväzku voči spoločnosti Bolt v sume 2 eur
  • Kniha pohľadávok: zánik zostatku pohľadávky voči spoločnosti Bolt v sume 2 eur
  • Peňažný denník: uzávierkové účtovné operácie – príjem zo započítanej pohľadávky ako príjem ovplyvňujúci základ dane z príjmov v členení „predaj výrobkov a služieb“ a výdavok zo započítaného záväzku ako výdavok ovplyvňujúci základ dane z príjmov v členení „služby“ (§ 14 ods. 7 postupov účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva1).

Pre úplnosť dodávame, že v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, účtovná jednotka môže jednotlivé účtovné záznamy zoskupovať do účtovných záznamov obsahujúcich súhrnnú informáciu, tzv. súhrnné účtovné záznamy.

V súvislosti so zahrnutím provízie do základu dane taxikára je potrebné dať do pozornosti aj ustanovenia § 52zza ods. 5 a 7 ZDP, ktoré sú prechodnými ustanoveniami k § 17 ods. 19 ZDP v znení účinnom od 1.1.2020.