Refundácia mzdových výdavkov zamestnávateľa

Otázka

Zamestnávateľ, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“), požiadal o dotáciu na mzdy zamestnancov v dôsledku pandémie za mesiace október, november a december 2020. Dotácia bola prijatá v januári 2021. Ako má zamestnávateľ účtovať v jednoduchom účtovníctve o uvedenej dotácii na prelome rokov?

 

Odpoveď
 Predpokladáme, že ide o príspevok v zmysle § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 5/2004 Z. z.“) v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje ústredie alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt je považovaný za aktívne opatrenia na trhu práce.

Podľa tohto projektu sa zamestnávateľovi, ktorý v zmysle Zákonníka práce vypláca zamestnancom náhradu mzdy, pri refundácii za príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy zamestnanca (ďalej len „príspevok“).

Z uvedeného vyplýva, že ide o refundáciu mzdových výdavkov zamestnávateľovi, za vyplatené mzdy za mesiace október, november a december 2020, ktoré vyplatil zamestnancom počas obdobia pandémie.

Účtovanie dotácie (príspevku) formou refundácie výdavkov ustanovuje § 18 ods. 7 postupov účtovania. V tomto prípade však podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce podľa § 54 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. sú oslobodené od dane, preto nie sú súčasťou príjmov zahrnovaných do základu dane. Z uvedeného dôvodu nie je možné postupovať podľa § 18 ods. 7 postupov účtovania.

Účtovná jednotka v tomto prípade postupuje v zmysle § 18 ods. 1 postupov účtovania, podľa ktorého v deň prijatia príspevku (v roku 2021) sa príjem peňažných prostriedkov z príspevku účtuje v peňažnom denníku ako prírastok na účte v banke a súčasne ako príjem podľa § 4 ods. 6 písm. f), tzn. príjem neovplyvňujúci základ dane. Použitie príspevku v zmysle § 18 ods. 2 postupov účtovania účtovná jednotka neúčtuje.

Vychádzame z predpokladu, že účtovná jednotka požiadala o príspevok v decembri 2020. Vzhľadom k tomu, že mzdové výdavky, na ktoré bol poskytnutý príspevok, nie sú daňovými výdavkami v zmysle definície daňového výdavku podľa § 2 písm. i) ZDP, je potrebné znížiť (stornovať) mzdové výdavky, na úhradu ktorých bol príspevok poskytnutý, v rámci uzávierkových účtovných operácií [§ 8 ods. 4 písm. a) bod 1d postupov účtovania], a to napriek skutočnosti, že príjem príspevku je zaúčtovaný až v roku 2021.

 

Stanovisko vydané dňa 3.6.2021