Spätný prenájom v sústave jednoduchého účtovníctva

Otázka

Ako zaúčtovať spätný prenájom   v sústave jednoduchého účtovníctva účtovnej jednotky účtujúcej podľa opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v JÚ“) v nadväznosti na § 17 ods. 33 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“)?

 

 

Odpoveď
Postupy účtovania v JÚ v § 17 upravujú účtovanie účtovnej jednotky, ktorá nadobudla dlhodobý hmotný majetok 
(ďalej len „majetok“) formou finančného prenájmu. Postup účtovania spätného finančného prenájmu postupy účtovania v JÚ špecificky neupravujú. Spätný finančný prenájom predstavuje zmluvný vzťah, ktorého podstatou je odpredaj majetku lízingovej spoločnosti, ktorá sa stane jeho vlastníkom, pričom lízingová spoločnosť ho predávajúcemu spätne prenajme formou finančného prenájmu, tzn. predávajúci - nájomca bude aj naďalej predmetný majetok používať.

Ak účtovná jednotka uzatvorila s lízingovou spoločnosťou zmluvu o predaji majetku, ktorý bol účtovaný v majetku účtovnej jednotky, lízingová spoločnosť sa stáva jeho vlastníkom.

Vzhľadom k tomu, že je uzatvorená zmluva o predaji majetku lízingovej spoločnosti, účtovná jednotka účtuje ako o predaji majetku, tzn. účtovná jednotka:

- v knihe dlhodobého majetku účtuje o vyradení majetku z dôvodu predaja v zostatkovej cene (§ 6 ods. 5 postupov účtovania v JÚ);

- v knihe pohľadávok účtuje vzniknutú pohľadávku voči lízingovej spoločnosti z titulu predaja majetku;

- v peňažnom denníku ku dňu inkasa pohľadávky účtuje príjem celkom v členení na príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v členení ostatné príjmy [§ 4 ods. 6 písm. d) bodu 3 postupov účtovania v JÚ] v sume zodpovedajúcej základu dane z pridanej hodnoty a na príjem, ktorý podľa zákona o dani z príjmov neovplyvňuje základ dane z príjmov [§ 4 ods. 6 písm. f) postupov účtovania v JÚ] v sume zodpovedajúcej dani z pridanej hodnoty. Uvedený postup je v súlade s § 19 ods. 1 postupov účtovania v JÚ;

- v peňažnom denníku účtuje podľa § 8 ods. 4 písm. a) bod 1c postupov účtovania v JÚ, tzn. v rámci uzávierkových účtovných operácií zaúčtuje zvýšenie výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov o zostatkovú cenu predaného majetku podľa § 19 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov.

Na základe zmluvy o finančnom prenájme účtovná jednotka znovu nadobúda majetok, o ktorom účtuje vo svojom účtovníctve, aj keď nemá k nemu vlastnícke právo, a to v zmysle § 10 ods. 24 písm. g) postupov účtovania v JÚ.

Pri účtovaní postupuje v zmysle § 17 postupov účtovania v JÚ.

 

Stanovisko vydané dňa 12.2.2021