Dodanenie záväzkov v cudzej mene

Otázka

Spoločnosť má nezaplatené záväzky v cudzej mene (napr. v USD) po lehote splatnosti viac ako 360 dní a viac ako 720 dní, preto jej  vzniká  v zmysle § 17 ods. 27 ZDP povinnosť zvýšiť základ dane o 20 %,  resp. 50 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti. Môže spoločnosť použiť pre účely ZDP kurz prepočítaný k 31. 12. 2014, t. j. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v zmysle § 24 ods. 4 opatrenia MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov alebo sa musí vrátiť ku kurzu, ktorým bol záväzok pôvodne prepočítaný pri jeho vzniku?

Odpoveď

Ak je záväzok vyjadrený v cudzej mene, na účely  ustanovení § 17 ods. 27 a 32 ZDP sa pri úprave základu dane vychádza z menovitej hodnoty záväzku po prepočítaní referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu, tzn. spoločnosť použije kurz, ktorým bol záväzok prepočítaný pri jeho vzniku. Uvedeným postupom sa abstrahuje od kurzových rozdielov, vzniknutých pri záväzku v cudzej mene k súvahovému dňu. V  prípade čiastočných úhrad záväzku v cudzej mene sa na účely úpravy základu dane podľa 17 ods. 27 ZDP použije ten istý výmenný kurz, akým bol záväzok prepočítaný pri jeho vzniku.