Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpis nehnuteľnosti - časť využíva, časť určenú na prenájom rekonštruuje

Odpis nehnuteľnosti - časť využíva, časť určenú na prenájom rekonštruuje

Otázka

Právnická osoba je vlastníkom nehnuteľnosti, z ktorej časť využíva na vlastné účely (prízemie) a časť nehnuteľnosti (na poschodí) prenajíma na obchodné účely. V roku 2016 však časť nehnuteľnosti určená na prenájom nebola prenajatá z dôvodu rekonštrukcie priestorov - t.j. v roku 2016 túto časť daňovník neprenajal vôbec. Môže si daňovník uplatniť do daňových výdavkov v roku 2016 celý ročný odpis nehnuteľnosti, ak v roku 2016 nedosiahol žiadny príjem z prenájmu?

Odpoveď

Daňovník si v roku 2016 môže uplatniť do daňových výdavkov v roku 2016 iba pomernú časť odpisu nehnuteľnosti zodpovedajúcu časti nehnuteľnosti využívanej na vlastné podnikateľské účely. Pomernú časť odpisu nehnuteľnosti prislúchajúcu k časti prenajímanej nehnuteľnosti si nemôže v roku 2016 uplatniť z dôvodu nedosiahnutia žiadneho príjmu z prenájmu nehnuteľnosti.